Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης το 2023-ΧΗΜΗΠΕΡ

Τελευταία Ενημέρωση, Τετάρτη 28-6-2023

Αρχική Ενημέρωση: Χανιά, Τρίτη 20-6-2023

 

Κατά την 2η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2023 για τους φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος υποβλήθηκαν συνολικά 6 μοναδικές αιτήσεις φοιτητών. Η υποβολή αιτήσεων άρχισε στις 29/5/2023 και ολοκληρώθηκε στις 7/6/2023, ενώ για την αποστολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών δόθηκε παράταση έως την Παρασκευή 9/6/2023. 

 

Οι αρχικά διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης για τη Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης ήταν 2, ενώ στην περίπτωση πολλαπλών δηλώσεων από τον ίδιο φοιτητή, λήφθηκε υπόψη η πιο πρόσφατη αίτηση.

 

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους φοιτητές μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων που συμπληρώθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητά τους βάσει των αναλυτικών βαθμολογιών και των λοιπών στοιχείων που οι φοιτητές απέστειλαν στο Γραφείο Πρακτικής. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν αποκλείσεις μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων και αυτών που αναφέρονται στις αναλυτικές βαθμολογίες, πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες διορθώσεις. Ειδικά, η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης» κατά το παρελθόν, ελέγχθηκε από το Γραφείο Πρακτικής βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ».

 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν θεσπιστεί από τη Σχολή, όλες οι αιτήσεις που υπεβλήθησαν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια (έτος σπουδών, φοιτητική ιδιότητα, μη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατά το παρελθόν).

 

Ωστόσο δύο εγκεκριμένοι φοιτητές στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης, με νεότερη αίτησή τους προς το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  ενημέρωσαν για την απόσυρση της αίτησής τους, ενώ η επιθυμία τους αυτή επιβεβαιώθηκε και με την αποστολή email προς το Γραφείο Πρακτικής.

 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι φοιτητές που δήλωσαν μετά το τέλος της 1ης Πρόσκλησης και μέχρι την 20-6-2023 την απόσυρση του ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση το 2023.

 

Πίνακας 1: Φοιτητές της Σχολής ΧΗΜΗΗΠΕΡ που απέσυραν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση το 2023  έως και την 20-6-2023.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκε η δυνατότητα μεταφοράς δύο θέσεων πρακτικής άσκησης από τη Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης που έμειναν αδιάθετες μετά και την 2η Πρόσκληση, οπότε οι συνολικά διαθέσιμες θέσεις στα πλαίσια της 2η Πρόσκλησης για την Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος ανέρχονται στις 6 και επαρκούν για την έγκρισή όλων των αιτήσεων, αφού αυτές πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια. Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αιτήσεις των φοιτητών που εγκρίνονται ταξινομημένες με  φθίνουσα τιμή του αλγορίθμου κατάταξης (Κριτήρια Ομάδας Β). Επισημαίνεται ότι δεν λήφθηκε υπόψη η υπαγωγή ή μη σε ευπαθή ομάδα, αφού όλες οι αιτήσεις γίνονται δεκτές ανεξάρτητα της παραμέτρου αυτής.

 

Πίνακα 2: Εγκεκριμένες αιτήσεις φοιτητών της Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης

 

* Προσαρμογή του αλγορίθμου όταν  ο φοιτητής είχε 270 ή κα περισσότερα ECTS βάσει της αναλυτικής του βαθμολογίας, ώστε να μην μηδενίζεται ο παρονομαστής και να μην μετράνε αρνητικά τα επιπλέον ECTS.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της Σχολής που συνεδρίασε την Τρίτη 20-6-2023.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 5 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς (μέσω e-mail) στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούνται πλέον οριστικά (28-6-2023) μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων. Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ενσταση.

 

 

 

 

 

 


Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης το 2023-ΧΗΜΗΠΕΡ

Τελευταία Ενημέρωση: Δευτέρα 1-5-2023

Αρχική Ενημέρωση: Χανιά, Παρασκευή 21-4-2023

 

Κατά την 1η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2023 για τους φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος υποβλήθηκαν συνολικά 42 αιτήσεις φοιτητών.  Η υποβολή αιτήσεων άρχισε στις 29/3/2023 και ολοκληρώθηκε στις 7/4/2023, ενώ για την αποστολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών δόθηκε παράταση έως την Δευτέρα 10/4/2023.

 

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους φοιτητές μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων που συμπληρώθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητά τους βάσει των αναλυτικών βαθμολογιών και των λοιπών στοιχείων που οι φοιτητές απέστειλαν στο Γραφείο Πρακτικής. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν αποκλείσεις μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων και αυτών που αναφέρονται στις αναλυτικές βαθμολογίες, πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες διορθώσεις. Ειδικά, η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης» κατά το παρελθόν, ελέγχθηκε από το Γραφείο Πρακτικής βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ».

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα διαθέσιμα στοιχεία και βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν θεσπιστεί από τη Σχολή (Συνέλευση της Σχολής/ 5-4-2017) που επιβεβαιώθηκε ότι εξακολουθούν να ισχύουν στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της Σχολής (6η/11-1-2023), προκύπτει ότι η αίτηση του φοιτητή με Α.Μ.: 201750128 απορρίπτεται γιατί ο φοιτητής έχει υλοποιήσει την πρακτική του στα πλαίσια του αντίστοιχου προγράμματος το 2020.

 

Οι λοιπές 27 αιτήσεις που υποβλήθηκαν ικανοποιούν τα ελάχιστα κριτήρια (Κριτήρια Ομάδας Α: φοιτητική ιδιότητα, τουλάχιστον 3ο έτος σπουδών, μη παλαιότερη συμμετοχή στο πρόγραμμα) και επομένως για την επιλογή των 26 φοιτητών εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος κατάταξης (Κριτήρια Ομάδας Β) συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή υπαγωγής σε ευπαθή ομάδα, βάσει και των υπεύθυνων δηλώσεων που κατέθεσαν οι φοιτητές.

 

Ακολουθεί η κατάταξη των αιτήσεων των φοιτητών των οποίων η αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα εγκρίνεται.

 

Πίνακας: Αιτήσεις φοιτητών της Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος που εγκρίνονται για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα το 2023.

 

* Προσαρμογή του αλγορίθμου όταν  ο φοιτητής είχε 270 ή κα περισσότερα ECTS βάσει της αναλυτικής του βαθμολογίας, ώστε να μην μηδενίζεται ο παρονομαστής και να μην μετράνε αρνητικά τα επιπλέον ECTS.

 

 

Αντίστοιχα, οι αιτήσεις των φοιτητών που απορρίπτονται, παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

 

Πίνακας: Αιτήσεις φοιτητών της Σχολης Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος που απορρίπτονται.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της Σχολής που συνεδρίασε την Πέμπτη, 20-4-2023.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 5 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς (μέσω e-mail) στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα αποτελέσματα θεωρούνται πλέον οριστικά μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων (28-4-2023). Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

 

 

 

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012