Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τρίτη, 13-4-2021

 

Κατά την 1η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2021 για τους φοιτητές της Σχολής ΜΗΠΕΡ υποβλήθηκαν συνολικά 52 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 15/3/2021 έως 31/3/2021.

 

 Η αίτηση του φοιτητή με ΑΜ: 2015050077, αποσύρθηκε με πρωτοβουλία του φοιτητή.

 

Oι λοιπές 51 αιτήσεις πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν τεθεί από την Συνέλευση της Σχολής, βάσει του ελέγχου των αναλυτικών βαθμολογιών των αιτούντων φοιτητών, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις για τη Σχολή ανέρχονται στις 35.

 

Για τη επιλογή των 35 φοιτητών, εφαρμόζεται ο αλγόριθμος κατάταξης (Κριτήρια Ομάδας Β) συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή υπαγωγής σε ευπαθή ομάδα, σύμφωνα με τις υπεύθυνες δηλώσεις των φοιτητών και τα στοιχεία των αναλυτικών βαθμολογιών αυτών. Έτσι, οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι αυτές των φοιτητών με τους κάτωθι αριθμούς μητρώου:

 

Πίνακας: Αιτήσεις φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος που εγκρίνονται για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 

* Προσαρμογή του αλγορίθμου όταν  ο φοιτητής είχε 270 ή κα περισσότερα ECTS βάσει της αναλυτικής του βαθμολογίας, ώστε να μην μηδενίζεται ο παρονομαστής και να μην μετράνε αρνητικά τα επιπλέον ECTS.

 

 

Οι λοιποί φοιτητές ορίζονται ως επιλαχόντες, ώστε σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση των διαδικασιών κάποιοι φοιτητές, για οποιονδήποτε λόγο, αποχωρήσουν, να είναι άμεσα δυνατή η αναπλήρωση της κενής θέσης που δημιουργείται. Η αναπλήρωση θα γίνεται με τον φοιτητή με την μέγιστη τιμή αλγορίθμου σύμφωνα με το πίνακα κατάταξης των επιλαχόντων που ακολουθεί.

 

 

Πίνακας: Φοιτητές της Σχολης Μηχανικών Περιβάλλοντος που τίθενται ως επιλαχόντες για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της Σχολής που συνεδρίασε την Παρασκευή, 9-4-2021.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς (μέσω e-mail) στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούνται πλέον οριστικά (19-4-2021), μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων. Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

 

Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων και με νεότερη δήλωσή τους απέσυραν την αίτησή τους οι :

  • ΑΜ:  2015050034, 17-5-2021, οπότε καταλαμβάνεται η θέση του από τον επιλαχόντα με ΑΜ: 2014050108
  • ΑΜ:  2014050063, 18-5-2021, οπότε καταλαμβάνεται η θέση του από τον επιλαχόντα με ΑΜ: 2012050028
  • AM: 2014050057, 31-5-2021, oπότε καταλαμβάνεται η θέση του από τον επιλαχόντα με ΑΜ: 2017050123
  • ΑΜ:  2018050011, 31-5-2021, οπότε καταλαμβάνεται η θέση το υαπό τον επιλαχόνται με ΑΜ: 2017050113
ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012