Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης το 2022-ΧΗΜΗΠΕΡ

Τελευταία Ενημερωση: Πέμπτη, 8-9-2022

Αρχική Δημοσίευση: Κυριακή, 4-9-2022 

 

Κατά την 2η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2022 για τους φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος υποβλήθησαν συνολικά 11 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 5/8/2022 έως 26/8/2022.

 

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους φοιτητές μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων που συμπληρώθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητά τους βάσει των αναλυτικών βαθμολογιών και των λοιπών στοιχείων που οι φοιτητές απέστειλαν στο Γραφείο Πρακτικής. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν αποκλείσεις μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων και αυτών που αναφέρονται στις αναλυτικές βαθμολογίες, πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες διορθώσεις. Ειδικά, η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης» κατά το παρελθόν, ελέγχθηκε από το Γραφείο Πρακτικής βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ».

 

Ωστόσο, αν και οι αρχικά διαθέσιμες θέσεις ήταν τρεις, οι οποίες είχαν προκύψει από αποχωρήσεις που είχε βεβαιώσει η Επιτροπή Αξιολόγησης στις 1-8-2022, στο διάστημα που ακολούθησε προέκυψαν τρεις νέες αποχωρήσεις (βλεπέ παρακάτω), ενώ έγινε δυνατή η μεταφορά 4 θέσεων από αδιάθετες θέσεις της Σχολής ΜΠΔ. Επομένως, οι τελικά διαθέσιμες θέσεις διαμορφώθηκαν σε 10.

 

Από τις 11 αιτήσεις που κατατέθηκαν, η αίτηση του φοιτητή με ΑΜ: 2019050090 αποσύρθηκε άμεσα, εντός του διαστήματος υποβολής αιτήσεων, και δεν εξετάστηκε. Έτσι, μετά τον έλεγχο και την επιβεβαίωση των διαθέσιμων στοιχείων, όλες οι λοιπές αιτήσεις, συνολικά 10, που υποβλήθηκαν ικανοποιούν τα ελάχιστα κριτήρια (Κριτήρια Ομάδας Α) και επομένως γίνονται όλες δεκτες, αφού οι διαθέσιμες θέσεις επαρκούν.

 

Ακολουθεί  η λίστα των εγκεκριμένων φοιτητών με ταξινόμηση βάσει της τιμής του αλγορίθμου (Κριτήρια ομάδας Β), χωρίς τον συντελεστή ευπαθών ομάδων, αφού τελικά δεν εφαρμόστηκε για την επιλογή των φοιτητών.

 

Πίνακας: Αιτήσεις φοιτητών της Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος που εγκρίνονται για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα, εγκεκριμένες αιτήσεις & αποσύρσεις, προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της Σχολής που συνεδρίασε την Παρασκευή, 2-9-2022.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς (μέσω e-mail) στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα αποτελέσματα θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων.

 

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούνται πλέον οριστικά (8-9-2022), μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων. Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.


Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης το 2022-ΧΗΜΗΠΕΡ

Τελευταία Επικαιροποίηση: Πέμπτη, 4-8-2022

Αρχική Ενημέρωση: Δευτέρα, 11-4-2022

 

Κατά την 1η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2022 για τους φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος υποβλήθηκαν συνολικά 42 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 15/3/2022 έως 31/3/2022.

 

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους φοιτητές μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων που συμπληρώθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητά τους βάσει των αναλυτικών βαθμολογιών και των λοιπών στοιχείων που οι φοιτητές απέστειλαν στο Γραφείο Πρακτικής. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν αποκλείσεις μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων και αυτών που αναφέρονται στις αναλυτικές βαθμολογίες, πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες διορθώσεις. Ειδικά, η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης» κατά το παρελθόν, ελέγχθηκε από το Γραφείο Πρακτικής βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ».

 

Έτσι, μετά τον έλεγχο και την επιβεβαίωση των διαθέσιμων στοιχείων, προκύπτει ότι όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ικανοποιούν τα ελάχιστα κριτήρια (Κριτήρια Ομάδας Α) και επομένως για  την επιλογή των 40 φοιτητών εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος κατάταξης (Κριτήρια Ομάδας Β) συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή υπαγωγής σε ευπαθή ομάδα, βάσει των υπεύθυνων δηλώσεων που κατέθεσαν οι φοιτητές.

 

Με εφαρμογή του αλγορίθμου, οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι αυτές των φοιτητών με τους κάτωθι αριθμούς μητρώου:

 

Πίνακας: Αιτήσεις φοιτητών της Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος που εγκρίνονται για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 

* Προσαρμογή του αλγορίθμου όταν  ο φοιτητής είχε 270 ή κα περισσότερα ECTS βάσει της αναλυτικής του βαθμολογίας, ώστε να μην μηδενίζεται ο παρονομαστής και να μην μετράνε αρνητικά τα επιπλέον ECTS.

 

 

Αντίστοιχα, οι αιτήσεις των φοιτητών που απορρίπτονται, παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

 

Πίνακας: Αιτήσεις φοιτητών της Σχολης Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος που απορρίπτονται.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της Σχολής που συνεδρίασε την Τετάρτη, 6-4-2022.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς (μέσω e-mail) στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα αποτελέσματα θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούνται πλέον οριστικά (18-4-2022), μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων. Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

 

 

 

 


Απόσυρση Ενδιαφέροντος

Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων και με νεότερη δήλωσή τους απέσυραν την αίτηση τους οι φοιτητές των οποίων ο Αριθμός Μητρώου περιλαμβάνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

 

Τα παραπάνω επικυρώθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με το πρακτικό που συντάχθηκε με ημερομηνία: 1-8-2022. 

 

 

*

Στο διάστημα από 1-8-2022 έως και 31-8-2022 πρόσθετοι φοιτητές με νεότερη δήλωσή τους απέσυραν την αίτησή τους. Οι φοιτητές αυτοί περιλαβάνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

 

 

 

Τα παραπάνω επικυρώθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με το πρακτικό που συντάχθηκε με ημερομηνία: 2-9-2022 κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012