Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης το 2023-ΗΜΜΥ

Τελευταία Ενημέρωση: Δευτέρα, 26-6-2023

Αρχική Ενημέρωση: Παρασκευή, 16-6-2023

 

Κατά την 2η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2023 για τους φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ, υποβλήθηκαν συνολικά 8 μοναδικές αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 29/5/2023 έως 7/6/2023.

 

Οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης για τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών το 2023 είναι 10 στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης.

 

Η μία από τις οκτώ αιτήσεις υποβλήθη από τον φοιτητή ΑΜ: 2018030040 που δεν προσκόμισε πρόσθετα στοιχεία (αναλυτική βαθμολογία,  email) οπότε δεν λαμβάνεται υπόψη.  Τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους λοιπούς φοιτητές μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων που συμπληρώθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητά τους βάσει των αναλυτικών βαθμολογιών και των λοιπών στοιχείων που οι φοιτητές απέστειλαν στο Γραφείο Πρακτικής. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν αποκλείσεις μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων και αυτών που αναφέρονται στις αναλυτικές βαθμολογίες, πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες διορθώσεις. Ειδικά, η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης» κατά το παρελθόν, ελέγχθηκε από το Γραφείο Πρακτικής βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ».

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα διαθέσιμα στοιχεία και βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν θεσπιστεί από τη Σχολή (9η Συνέλευση Σχολής/ 5-4-2017) και εξακολουθούν να ισχύουν βάσει της πρόσφατης απόφασης της Σχολής (13η Γενική Συνέλευση/ 15-2-2023), όλες οι υποβληθείσες αιτήσεις πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια (ιδιότητα προπτυχιακού φοιτητή, ολοκλήρωση 5ου εξαμήνου σπουδών, μη υλοποίηση πρακτικής άσκησης κατά το παρελθόν, ολοκλήρωση ελάχιστου αριθμού μαθημάτων), οπότε γίνονται όλες δεκτές, αφού οι θέσεις επαρκούν.

 

Οι αιτήσεις που εγκρίνονται παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί ιεραρχημένες σύμφωνα με την τιμή του αλγορίθμου κατάταξης (Κριτήρια Ομάδας Β).  Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του αλγορίθμου, δεν λήφθηκε υπόψη η τυχόν υπαγωγή των φοιτητών σε ευπαθή ομάδα, αφού σε κάθε περίπτωση όλες οι αιτήσεις γίνονται δεκτές.

 

Πίνακας: Αιτήσεις φοιτητών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών που εγκρίνονται για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα το 2023 στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης.

* Προσαρμογή του αλγορίθμου όταν  ο φοιτητής είχε 270 ή κα περισσότερα ECTS βάσει της αναλυτικής του βαθμολογίας, ώστε να μην μηδενίζεται ο παρονομαστής και να μην μετράνε αρνητικά τα επιπλέον ECTS.

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της σχολής που συνεδρίασε Τρίτη, 13-6-2023.

 

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 5 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς (μέσω e-mail) στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα αποτελέσματα θεωρούνται οριστικά μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων (23-6-2023). Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.


Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης το 2023-ΗΜΜΥ

Τελευταία Ενημέρωση: Παρασκευή, 28-4-2023

Αρχική Ενημέρωση: Πέμπτη, 20-4-2023

 

Κατά την 1η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2023 για τους φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ, υποβλήθηκαν συνολικά 43 μοναδικές αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 29/3/2023 έως 7/4/2023.

 

Οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης για τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών το 2023 είναι 25, ωστόσο από την αξιολόγηση των αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων που προηγήθηκε (10/4/2023) προέκυψαν κενές θέσεις που δύναται να διατεθούν στη Σχολή ΗΜΜΥ για την κάλυψη όλων των αιτήσεων. Σημειώνεται ότι η διάρκεια της πρακτικής άσκησης και των δύο Σχολών είναι ένας μήνας.

 

Έτσι, καταρχάς τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους φοιτητές μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων που συμπληρώθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητά τους βάσει των αναλυτικών βαθμολογιών και των λοιπών στοιχείων που οι φοιτητές απέστειλαν στο Γραφείο Πρακτικής. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν αποκλείσεις μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων και αυτών που αναφέρονται στις αναλυτικές βαθμολογίες, πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες διορθώσεις. Ειδικά, η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης» κατά το παρελθόν, ελέγχθηκε από το Γραφείο Πρακτικής βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ».

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα διαθέσιμα στοιχεία και βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν θεσπιστεί από τη Σχολή (9η Συνέλευση Σχολής/ 5-4-2017) και εξακολουθούν να ισχύουν βάσει της πρόσφατης απόφασης της Σχολής (13η Γενική Συνέλευση/ 15-2-2023), όλες οι υποβληθείσες αιτήσεις πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια (ιδιότητα προπτυχιακού φοιτητή, ολοκλήρωση 5ου εξαμήνου σπουδών, μη υλοποίηση πρακτικής άσκησης κατά το παρελθόν, ολοκλήρωση ελάχιστου αριθμού μαθημάτων), οπότε γίνονται όλες δεκτές, αφού οι θέσεις επαρκούν μετά την μεταφορά αδιάθετων θέσεων από τη Σχολή ΜΗΧΟΠ.

 

Οι αιτήσεις που εγκρίνονται παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί ιεραρχημένες σύμφωνα με την τιμή του αλγορίθμου κατάταξης (Κριτήρια Ομάδας Β).  Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του αλγορίθμου, δεν λήφθηκε υπόψη η τυχόν υπαγωγή των φοιτητών σε ευπαθή ομάδα, αφού σε κάθε περίπτωση όλες οι αιτήσεις γίνονται δεκτές.

 

Πίνακας: Αιτήσεις φοιτητών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών που εγκρίνονται για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα το 2023.

* Προσαρμογή του αλγορίθμου όταν  ο φοιτητής είχε 270 ή κα περισσότερα ECTS βάσει της αναλυτικής του βαθμολογίας, ώστε να μην μηδενίζεται ο παρονομαστής και να μην μετράνε αρνητικά τα επιπλέον ECTS.

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της σχολής που συνεδρίασε Τρίτη, 11-4-2023.

 

Οι απορριφθέντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 5 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς (μέσω e-mail) στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα αποτελέσματα θεωρούνται πλέον οριστικά μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων (28-4-2023). Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

 

 

 


ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012