Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Δευτέρα, 22-4-2019

 

Κατά την 1η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2019 για τους φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ, υποβλήθηκαν συνολικά 63 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 20/3/2019 έως 10/4/2019.

 

Μία από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν απορρίφθηκε, αφορά το ΑΜ 2015030161, γιατί δεν πληρούσε τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν τεθεί από την συνέλευση της Σχολής και συγκεκριμένα τον ελάχιστο αριθμό ολοκληρωμένων μαθημάτων που έχει τεθεί ανά έτος σπουδών.

 

Από τις λοιπές 62 αιτήσεις, εγκρίνονται βάσει του αριθμού των διαθεσίμων θέσεων οι 52. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που εγκρίνονται με χρήση του αλγόριθμου κατάταξης (Κριτήρια Ομάδας Β) είναι οι εξής:

 

 

Από τις παραπάνω εγκεκριμένες αιτήσεις, η χαμηλότερη τιμή του αλγορίθμου ήταν η 12,73.

 

Οι λοιποί φοιτητές που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια, αλλά, σύμφωνα με την αρχική κατανομή των θέσεων πρακτικής για το 2019, δεν υπάρχει επαρκής αριθμός θέσεων να καταλάβουν, θα θεωρούνται «αναπληρωματικοί» και με τη σειρά που έχουν καταταχτεί (βάσει της τιμής του αλγόριθμου) θα μπορούν να καταλάβουν μια θέση πρακτικής άσκησης, εφόσον υπάρξουν διαθέσιμες θέσεις μελλοντικά, είτε λόγω της αύξησης των θέσεων της Σχολής, είτε λόγω της απόσυρσης του ενδιαφέροντος από φοιτητές των οποίων η αίτηση έχει εγκριθεί.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι την ημερομηνία δημοσιοποίησης νέας πρόσκλησης, εάν και εφόσον υπάρξει, οπότε οι απορριφθέντες φοιτητές δύνανται να υποβάλλουν νέα αίτηση.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι «αναπληρωματικοί» φοιτητές είναι οι εξής:

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της σχολής που συνεδρίασε 16-4-2019.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι πλέον οριστικά, μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων (ενημέρωση 6-5-2019).

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012