Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τρίτη, 7-4-2020

 

Κατά την 1η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2020 για τους φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ, υποβλήθηκαν συνολικά 39 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 10/3/2020 έως 31/3/2020.

 

Δύο από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν απορρίφθηκαν, ΑΜ: 2015030040 & ΑΜ:2015030174, γιατί αφορούσαν φοιτητές που είχαν ξανακάνει πρακτική κατά το παρελθόν.

 

Μία ακόμα αίτηση φοιτητή με Α.Μ.: 2015030057 απορρίφθηκε επίσης, αφού δεν πληρούσε τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν τεθεί από την συνέλευση της Σχολής και συγκεκριμένα τον ελάχιστο αριθμό ολοκληρωμένων μαθημάτων που έχει τεθεί ανά έτος σπουδών.

 

Όλες οι λοιπές 36 αιτήσεις εγκρίνονται, αφού οι διαθέσιμες θέσεις για τη Σχολή ΗΜΜΥ το 2020 επαρκούν (70 αρχικά).

Επομένως, οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι οι εξής:

 

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της σχολής που συνεδρίασε 7-4-2020.

 

Οι απορριφθέντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012