Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης το 2022

Τελευταία Ενημέρωση: Πέμπτη, 8-9-2022

Αρχική Δημοσίευση: Παρασκευή, 2-9-2022

 

Κατά την 2η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2022 για τους φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ, υποβλήθηκαν συνολικά 11 μοναδικές αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 5/8/2022 έως 26/8/2022.

 

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους φοιτητές μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων που συμπληρώθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητά τους βάσει των αναλυτικών βαθμολογιών και των λοιπών στοιχείων που οι φοιτητές απέστειλαν στο Γραφείο Πρακτικής. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν αποκλείσεις μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων και αυτών που αναφέρονται στις αναλυτικές βαθμολογίες, πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες διορθώσεις. Ειδικά, η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης» κατά το παρελθόν, ελέγχθηκε από το Γραφείο Πρακτικής βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ».

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα διαθέσιμα στοιχεία και βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν θεσπιστεί από τη Σχολή, η αίτηση του φοιτητή με ΑΜ: 2020030011 απορρίπτεται, γιατί ο φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει το πέμπτο εξάμηνο σπουδών που είναι ένα από τα ελάχιστα κρητίρια (τρίτο έτος σπουδών), ενώ δεν κατάθεσε και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επιπλέον, η αίτηση του φοιτητή με ΑΜ: 2018030167 αποσύρθηκε άμεσα με νέα του άιτηση και δεν εξετάστηκε.

 

Όλες οι λοιπές 9 αιτήσεις πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια και εγκρίνονται, αφού οι διαθέσιμες θέσεις για τη Σχολή ΗΜΜΥ, μετά και τις αποσύρσεις που επιβεβαίωθηκαν 2-8-2022 επαρκούν (31 συνολικά).

 

Επομένως, οι αιτήσεις που εγκρίνονται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης είναι οι εξής:
 

Πίνακας: Αιτήσεις φοιτητών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών που εγκρίνονται για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα το 2022, στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης

* Προσαρμογή του αλγορίθμου όταν  ο φοιτητής είχε 270 ή κα περισσότερα ECTS βάσει της αναλυτικής του βαθμολογίας, ώστε να μην μηδενίζεται ο παρονομαστής και να μην μετράνε αρνητικά τα επιπλέον ECTS.

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της σχολής που συνεδρίασε Τρίτη, 30-8-2022.

 

Οι απορριφθέντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς (μέσω e-mail) στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα αποτελέσματα θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων.

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούνται πλέον οριστικά (8-9-2022), μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων. Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.


Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης το 2022

Δευτέρα, 11-4-2022

 

Κατά την 1η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2022 για τους φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ, υποβλήθηκαν συνολικά 33 μοναδικές αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 15/3/2022 έως 31/3/2022.

 

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους φοιτητές μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων που συμπληρώθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητά τους βάσει των αναλυτικών βαθμολογιών και των λοιπών στοιχείων που οι φοιτητές απέστειλαν στο Γραφείο Πρακτικής. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν αποκλείσεις μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων και αυτών που αναφέρονται στις αναλυτικές βαθμολογίες, πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες διορθώσεις. Ειδικά, η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης» κατά το παρελθόν, ελέγχθηκε από το Γραφείο Πρακτικής βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ».

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα διαθέσιμα στοιχεία και βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν θεσπιστεί από τη Σχολή, η αίτηση του φοιτητή με ΑΜ: 2018030132 απορρίπτεται, γιατί ο φοιτητής έχει συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρακτική άσκηση κατά το παρελθόν.

 

Επίσης, η αίτηση του φοιτητή με ΑΜ: 2018030028 απορρίπτεται, γιατί ο φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων

 

Όλες οι λοιπές 31 αιτήσεις πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια και εγκρίνονται, αφού οι διαθέσιμες θέσεις για τη Σχολή ΗΜΜΥ το 2022 επαρκούν (60 αρχικά).

 

Επομένως, οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι οι εξής:
 

Πίνακας: Αιτήσεις φοιτητών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών που εγκρίνονται για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα το 2022.

* Προσαρμογή του αλγορίθμου όταν  ο φοιτητής είχε 270 ή κα περισσότερα ECTS βάσει της αναλυτικής του βαθμολογίας, ώστε να μην μηδενίζεται ο παρονομαστής και να μην μετράνε αρνητικά τα επιπλέον ECTS.

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της σχολής που συνεδρίασε Παρασκευή, 8-4-2022.

 

Οι απορριφθέντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς (μέσω e-mail) στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα αποτελέσματα θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων.

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούνται πλέον οριστικά (18-4-2022), μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων. Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.


Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων και με νεότερη δήλωσή τους απέσυραν την αίτηση τους οι φοιτητές των οποίων ο Αριθμός Μητρώου περιλαμβάνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

Τα παραπάνω επικυρώθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με το πρακτικό που συντάχθηκε με ημερομηνία: 2-8-2022. 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012