Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης το 2022-ΜΗΧΟΠ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη 8-9-2022

Αρχική Δημοσίευση: Παρασκευή, 2-9-2022

 

Κατά την 2η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση"  το 2022 για τους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων δεν υποβλήθηκε καμία νέα αίτηση. Το διάστημα που γινόνταν δεκτές νέες αιτήσεις ήταν από 5/8/2022 έως 26/8/2022.

 

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν εγγράφως στο Γραφείο Πρακτικής εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της σχολής που συνεδρίασε Δευτέρα, 29-8-2022.

Τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούνται πλέον οριστικά (8-9-2022), μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων. Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.


Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης το 2022-ΜΗΧΟΠ

 

Τελευταία Επικαιροποίηση: Πέμπτη, 4-8-2022

Αρχική Ενημέρωση: Τρίτη, 12-4-2022

 

Κατά την 1η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση"  το 2022 για τους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, υποβλήθηκαν συνολικά 92 μοναδικές αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 15/3/2022 έως 31/3/2022, ενώ και οι διαθέσιμες θέσεις είναι επίσης 92.

 

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους φοιτητές μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων που συμπληρώθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητά τους βάσει των αναλυτικών βαθμολογιών και των λοιπών στοιχείων που οι φοιτητές απέστειλαν στο Γραφείο Πρακτικής. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν αποκλείσεις μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων και αυτών που αναφέρονται στις αναλυτικές βαθμολογίες, πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες διορθώσεις. Ειδικά, η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης» κατά το παρελθόν, ελέγχθηκε από το Γραφείο Πρακτικής βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ».

 

Από το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, μία αίτηση αφορούσε φοιτητή άλλης Σχολής και δεν αξιολογήθηκε (ΑΜ: 2018010153).

 

Επιπλέον, η αίτηση του φοιτητή με ΑΜ: 2015020047  δεν αξιολογήθηκε επίσης, γιατί δεν προσκομίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αναλυτική βαθμολογία που αποστέλλεται βάσει της Προσκλησης μέσω email στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης).

 

Οι λοιπές 90 αιτήσεις πληρούν όλες  τα ελάχιστα κριτήρια (ελάχιστος αριθμός ολοκληρωμένων μαθημάτων) και επομένως εγκρίνονται, αφού επαρκούν οι διαθέσιμες θέσεις για την Σχολή. Συγκεκριμένα, εγκρίνονται οι αιτήσεις 89 φοιτητών από το 4ο έτος ή μεγαλύτερο, καθώς και η αίτηση ενός φοιτητή 3ου έτους.  

 

 

Πίνακας 1: Εγκεκριμένες αιτήσεις Φοιτητών ΜΗΧΟΠ για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" το 2022 στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης για τους φοιτητές 4ου έτους ή μεγαλύτερου

 

Επίσης, εγκρίνεται η αίτηση του τριτοετούς φοιτητή, ο οποίος θα είναι δυνατόν να καταλάβει μια θέση μόνο εφόσον κατά την αντιστοίχιση των φοιτητών σε φορείς υποδοχής προκύψουν κενές θέσεις. Τα στοιχεία του φοιτητή είναι τα ακόλουθα: 

 

Πίνακας 2: Εγκεκριμένη αιτήση φοιτητή ΜΗΧΟΠ 3ου έτους για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" το 2022

 

Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας κάθε φοιτητή αξιοποιείται για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων στην επόμενη φάση, σύμφωνα με τα θεσπισμένα κριτήρια επιλογής.

 

 

 

Τα παραπάνω προέκυψαν βάσει του πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών που συνεδρίασε την 8-4-2022. Η επιτροπή έχει συσταθεί σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

 

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης (μέσω e-mail) .

 

 

 

Σε επόμενη φάση θα ακολουθήσει η αντιστοίχιση των φοιτητών σε φορείς σύμφωνα με τις προτιμήσεις σε φορείς υποδοχής που θα δηλώσουν, αλλά και τα κριτήρια που έχουν αποφασιστεί από τη Σχολή.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούνται πλέον οριστικά (18-4-2022), μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων. Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.


Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων και με νεότερη δήλωσή του απέσυρε την αίτηση του ο φοιτητής του οποίου ο Αριθμός Μητρώου περιλαμβάνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

Τα παραπάνω επικυρώθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με το πρακτικό που συντάχθηκε με ημερομηνία: 2-8-2022. 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012