Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης το 2023-ΜΠΔ

Τελευταία Ενημέρωση:Τρίτη 27-6-2023

Αρχική Δημοσίευση: Δευτέρα 19-6-2023,

 

Στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2023 για τους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης υποβλήθηκαν συνολικά 9 μοναδικές αιτήσεις, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης για τη Σχολή στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης ήταν 7.

 

Η υποβολή αιτήσεων άρχισε στις 29/5/2023 και ολοκληρώθηκε στις 7/6/2023, ενώ για την αποστολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών δόθηκε παράταση έως την Παρασκευή 9/6/2023.

 

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους φοιτητές μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων που συμπληρώθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητά τους βάσει των αναλυτικών βαθμολογιών και των λοιπών στοιχείων που οι φοιτητές απέστειλαν στο Γραφείο Πρακτικής. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν αποκλείσεις μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων και αυτών που αναφέρονται στις αναλυτικές βαθμολογίες, πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες διορθώσεις. Ειδικά, η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης» κατά το παρελθόν, ελέγχθηκε από το Γραφείο Πρακτικής βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ».

 

Έτσι, η αίτηση του φοιτητή με ΑΜ: 2019010020, απορρίπτεται γιατί ο φοιτητής έχει υλοποιήσει ξανά πρακτική άσκηση στα πλαίσια του επιχορηγούμενου  προγράμματος "Πρακτική Άσκηση".

 

Οι λοιπές 8 αιτήσεις πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια (φοιτητική ιδιότητα, ολοκλήρωση 6ου εξαμήνου σπουδών, μη υλοποίηση πρακτικής άσκησης κατά το παρελθόν).

 

Ωστόσο, έξι εγκεκριμένοι φοιτητές στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης με νεότερη αίτησή τους προς το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  ενημέρωσαν για την απόσυρση της αίτησής τους, ενώ η επιθυμία τους αυτή επιβεβαιώθηκε και με την αποστολή email προς το Γραφείο Πρακτικής. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί φαίνονται οι φοιτητές που δήλωσαν μετά το τέλος της 1ης Πρόσκλησης και μέχρι την 19-6-2023 την απόσυρση του ενδιαφέροντος τους για πρακτική άσκηση το 2023.

 

Πίνακας 1: Αιτήσεις φοιτητών που απέσυραν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση το 2023  έως και την 19-6-2023.

Με δεδομένη την απόσυρση του ενδιαφέροντος έξι φοιτητών, οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 13 στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης και επαρκούν για την κάλυψη όλων των αιτήσεων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της 2η Πρόσκλησης και πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια (Κριτήρια Ομάδας Α).  Επομένως και οι οκτώ αιτήσεις που υποβλήθησαν εγκρίνονται.  Η κατάταξη των φοιτητών που ακολουθεί στον Πίνακα 2 έγινε βάσει του αντίστοιχου αλγορίθμου κατάταξης (Κριτήρια Ομάδας Β), χωρίς όμως να ληφθεί υπόψη ο συντελεστής ευπαθούς ομάδας, αφού δεν επηρεάσε τους φοιτητές που επιλέχθηκαν.

 

Πίνακας 2: Αιτήσεις φοιτητών που εγκρίνονται για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης 2022-2023» για το 2023 στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης

Οι πέντε αδιάθετες θέσεις μπορούν να διατεθούν σε άλλη Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης, εφόσον προκύψει υπερβάλλουσα ζήτηση σε θέσεις πρακτικής στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της Σχολής που συνεδρίασε Δευτέρα, 19-6-2023.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 5 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς (μέσω e-mail) στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούνται πλέον οριστικά (27-6-2023) μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων. Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ενσταση.

 

*


Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης το 2023-ΜΠΔ

Τελευταία Ενημέρωση: Πέμπτη, 27-4-2023

Αρχική Δημοσίευση: Τετάρτη, 19-4-2023,

 

Στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2023 για τους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης υποβλήθηκαν συνολικά 44 μοναδικές αιτήσεις. Η υποβολή αιτήσεων άρχισε στις 29/3/2023 και ολοκληρώθηκε στις 7/4/2023, ενώ για την αποστολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών δόθηκε παράταση έως την Δευτέρα 10/4/2023.

 

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους φοιτητές μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων που συμπληρώθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητά τους βάσει των αναλυτικών βαθμολογιών και των λοιπών στοιχείων που οι φοιτητές απέστειλαν στο Γραφείο Πρακτικής. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν αποκλείσεις μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων και αυτών που αναφέρονται στις αναλυτικές βαθμολογίες, πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες διορθώσεις. Ειδικά, η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης» κατά το παρελθόν, ελέγχθηκε από το Γραφείο Πρακτικής βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ».

 

Η αίτηση του φοιτητή με ΑΜ: 2018010051 αποσύρθηκε άμεσα με νέα αίτηση του φοιτητή και δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

Οι λοιπές 43 αιτήσεις πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια (φοιτητική ιδιότητα, ολοκλήρωση 6ου εξαμήνου σπουδών, μη υλοποίηση πρακτικής άσκησης κατά το παρελθόν), οπότε γίνονται όλες δεκτές, αφού οι διαθέσιμες θέσεις για τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης για το 2023  έχουν οριστεί στις 50.

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί οι εγκεκριμένες αιτήσεις ιεραρχήθηκαν σύμφωνα με την τιμή του αλγορίθμου κατάταξης (Κριτήρια Ομάδας Β), χωρίς να συμπεριληφθεί ο συντελεστής υπαγωγής σε ευπαθή ομάδα, εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή των φοιτητών.

 

Πίνακας: Αιτήσεις φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης που εγκρίνονται για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα το 2023.

 

* Προσαρμογή του αλγορίθμου όταν  ο φοιτητής είχε 270 ή κα περισσότερα ECTS βάσει της αναλυτικής του βαθμολογίας, ώστε να μην μηδενίζεται ο παρονομαστής και να μην μετράνε αρνητικά τα επιπλέον ECTS.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της Σχολής που συνεδρίασε Τρίτη, 11-4-2023.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 5 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς (μέσω e-mail) στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούνται πλέον οριστικά μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων (27-4-2023). Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.


Οι αδιάθετες θέσεις μπορούν να διατεθούν σε άλλη Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης, εφόσον προκύψει υπερβάλλουσα ζήτηση σε θέσεις πρακτικής.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012