Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τετάρτη, 14-4-2021

 

Στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2021 για τους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης υποβλήθηκαν συνολικά 93 μοναδικές αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 15/3/2021 έως 31/3/2021.

 

Πέντε από τις συνολικές αιτήσεις αποσύρθηκαν άμεσα και δεν εξετάστηκαν. Αφορούν τους φοιτητές με Αριθμούς Μητρώου που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Επιπλέον, οι αιτήσεις των φοιτητών με ΑΜ: 2014010152 και ΑΜ:2015010128 απορρίπτονται γιατί οι φοιτητές έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση» στο παρελθόν.

 

Όλες οι λοιπές 86 αιτήσεις πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν τεθεί από τη Συνέλευση της Σχολής, ωστόσο οι διαθέσιμες θέσεις για τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης για το 2021  έχουν οριστεί στις 70.

 

Για την επιλογή των 70 επικρατέστερων, οι αιτήσεις ιεραρχήθηκαν σύμφωνα με την τιμή του αλγορίθμου κατάταξης (Κριτήρια Ομάδας Β), συμπεριλαμβάνοντας και τον συντελεστή υπαγωγής σε ευπαθή ομάδα, σύμφωνα με τις υπεύθυνες δηλώσεις των φοιτητών και τα στοιχεία των αναλυτικών τους βαθμολογιών. Έτσι, οι φοιτητές που εγκρίνονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.

 

Πίνακας: Αιτήσεις φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης που εγκρίνονται για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Οι υπόλοιποι φοιτητές ορίζονται ως επιλαχόντες, ώστε σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση των διαδικασιών κάποιοι φοιτητές για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσουν, να είναι δυνατή αμέσως η αναπλήρωση της κενής θέσης που δημιουργείται. Η αναπλήρωση θα γίνεται με τον φοιτητή με την μέγιστη τιμή αλγορίθμου σύμφωνα με το πίνακα κατάταξης των επιλαχόντων που ακολουθεί.

 

Πίνακας: Φοιτητές της Σχολης Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης που τίθενται ως επιλαχόντες για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της Σχολής που συνεδρίασε Δευτέρα, 12-4-2021.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς (μέσω e-mail) στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούνται πλέον οριστικά (19-4-2021), μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων. Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

 

Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων και με νεότερη δήλωσή τους απέσυραν την αίτησή τους οι :

  • ΑΜ:2014060016, 16-4-2021, οπότε καταλαμβάνεται η θέση του από τον επιλαχόντα με ΑΜ: 2014010054
  • ΑΜ: 2018010078, 16-4-2021, ο φοιτητής απεσύρθηκε από τη λίστα των επιλαχόντων 
  • ΑΜ: 20140100042 και ΑΜ: 2017010059, οι φοιτητές απέσυραν το ενδιαφέρον τους την 17-5-2021. Τις θέσεις καταλαμβάνουν οι  φοιτητές με ΑΜ: 2017010086 και 2017010054.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012