Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σάββατο, 5-9-2020

 

Στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2020 για τους φοιτητές της Σχολής ΜΠΔ υπόβληθηκαν συνολικά 20 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 17/8/2020 έως 28/8/2020. Δύο απο αυτές αποσύρθηκαν άμεσα (ΑΜ:2016010104 και 2015010148), οπότε έμειναν 18 σε ισχύ.

 

Όλες, οι παραπάνω αιτήσεις, πληρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν τεθεί από την συνέλευση της Σχολής και επομένως εγκρίνονται, μια και οι διαθέσιμες θέσεις για τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης για το 2020 επαρκούν, με δεδομένη τη δυνατότητα μεταφοράς πλεοναζόντων θέσεων από άλλα τμήματα με μικρότερη ζήτηση, εφόσον κατά την υλοποίηση απαιτηθούν.

 

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι αυτές των φοιτητών με τους κάτωθι αριθμούς μητρώου:

 

 

Επισημένεται ότι ο φοιτητής με το ΑΜ:2015010026, είχε υποβάλει αίτηση και στα πλασία της 1ης πρόσκλησης και είχει εγκριθεί, αλλά στην συνέχεια απέσυρε την αιτήσή του, την οποία υπέβαλε ξανά στα πλαίσια της 3ης πρόσκλησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της Σχολής που συνεδρίασε Πέμπτη, 3-9-2020.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012