Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ορισμός μελών ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια


Δημοσιεύθηκαν (ΦΕΚ 199, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./10-4-2018 και ΦΕΚ 200, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./10-4-2018), οι ορισμοί των νέων μελών των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ). Βάσει του ν. 4386/2016, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) υποστηρίζονται στο έργο τους από Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ), τα οποία συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΚ και με αντικείμενο τα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα της έρευνας. 

Ακολουθεί λίστα μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος ανά πεδίο ΤΕΣ:

ΤΕΣ ενέργειας
-Κουτρούλης Ευτύχιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή ΗΜΜΥ, αναπληρωματικό μέλος
-Σταυρακάκης Γεώργιος, Καθηγητής, Σχολή ΗΜΜΥ, αναπληρωματικό μέλος

ΤΕΣ μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας
-Γαροφαλάκης Μίνως, Καθηγητής, Σχολή ΗΜΜΥ, μέλος

ΤΕΣ επιστημών μηχανικού
-Βαρότσης Νικόλαος, Καθηγητής, Σχολή ΜηχΟΠ, μέλος
-Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Σχολή ΗΜΜΥ, αναπληρωματικό μέλος
-Σταυρουλάκης Γεώργιος, Καθηγητής, Σχολή ΜΠΔ, αναπληρωματικό μέλος

ΤΕΣ περιβάλλοντος
-Καλογεράκης Νικόλαος, Καθηγητής, Σχολή ΜηΠερ, μέλος
-Βενιέρη Δανάη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Σχολή ΜηΠερ, αναπληρωματικό μέλος

ΤΕΣ φυσικών επιστημών
-Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος, Καθηγητής, Σχολή ΜηχΟΠ, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πολυτεχνείου Κρήτης, αναπληρωματικό μέλος

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--