Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Επιπλέον παράταση της αναστολής εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία έως και τις 31.05.2020

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1699/τ. Β'/05.05.2020 [pdf], η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπει την παράταση ισχύος της απόφασης αναστολής εκπαιδευτικής λειτουργίας έως και την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 με κάποιες εξαιρέσεις από 25.05.2020 και εξής.

Βάσει των νέων δεδομένων, η Πρυτανεία του Ιδρύματος σας ενημερώνει ότι στο Πολυτεχνείο Κρήτης παρατείνεται με τους ίδιους όρους η αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης της ασθένειας COVID-19. Συνεχίζεται ωστόσο κανονικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Επιπρόσθετα, με πρόσφατη απόφαση της Συγκλήτου (525/07.05.2020 συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη), τροποποιήθηκε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ως προς τη λήξη της περιόδου διδασκαλίας των μαθημάτων, η οποία ορίστηκε πλέον στις 29 Μαΐου 2020, προκειμένου να συμπληρωθούν οι δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Οι εξαιρέσεις που προβλέπει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για το χρονικό διάστημα από 25.05.2020 και εξής, συνοψίζονται παρακάτω:

  1. η διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, οι οποίες δεν δύνανται να διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
  2. η διενέργεια εξετάσεων, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των φοιτητών,
  3. η λειτουργία αιθουσών ηλεκτρονικών υπολογιστών και εργαστηρίων που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των ανωτέρω,
  4. η λειτουργία των φοιτητικών εστιών για τους φοιτητές των οποίων οι υποχρεώσεις εμπίπτουν στα οριζόμενα ανωτέρω,
  5. η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης, εφόσον οι υποδέχοντες φορείς δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας που ισχύουν για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

Βάσει των ανωτέρω, αναμένονται αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος για τον χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής των εργαστηρίων και της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου, όταν θα είναι διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δεδομένα και θα έχουν καταγραφεί πλήρως οι ανάγκες, πάντα με τρόπο που θα διασφαλίζει την υγεία όλων των μελών της Πολυτεχνικής Κοινότητας.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012