ΔΙΟΡΘΩΣΗ_Προκήρυξη - υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ προκειμένου για πρακτική άσκηση για το ακαδ. έτος 2019-2020

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν τρίμηνη πρακτική άσκηση σε φορέα του εξωτερικού, από τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι και τον Αύγουστο του 2020, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus@isc.tuc.gr από την Παρασκευή 15 Μαρτίου μέχρι και την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.

Επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση: Επιχειρήσεις, εταιρείες, φορείς του δημοσίου, αρχιτεκτονικά γραφεία, ερευνητικά κέντρα, οργανισμοί, Ιδρύματα, ΜΚΟ, Εθνικές διπλωματικές αντιπροσωπείες (πρεσβείες/προξενεία), άλλοι οργανισμοί. 

Μη επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση: Οι θεσμοί και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων μονάδων (ο πλήρης κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ακόμα και φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη μετακινηθεί στο παρελθόν μέσω του ίδιου προγράμματος είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπληρώσει 24 μήνες κινητικότητας σε προπτυχιακό επίπεδο, 12 μήνες σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών και 12 μήνες σε διδακτορικό κύκλο σπουδών συμπεριλαμβανομένης και της προβλεπόμενης μετακίνησης. Το ίδιο ισχύει και για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν μετακινηθεί με μηδενική επιχορήγηση (zero grant) καθώς η κινητικότητα αυτή αθροίζεται στο συνολικό επιτρεπτό όριο.

Επισυνάπτονται: η αίτηση (ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ),, πρότυπη επιστολή μέλους ΔΕΠ (για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές) (ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ),, πρότυπη Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) που συμπληρώνεται από τον φορέα υποδοχής. η προκήρυξη

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο τρόπος αξιολόγησης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στη συνημμένη προκήρυξη καθώς και στις σχετικές ιστοσελίδες

γενικά για την πρακτική άσκηση: https://www.tuc.gr/index.php?id=5119

για αναζήτηση φορέα υποδοχής: http://www.tuc.gr/index.php?id=7630 

για χρήσιμες συμβουλές για την προετοιμασία αναζήτησης φορέα υποδοχής  https://www.tuc.gr/index.php?id=8924

Πρόγραμμα Erasmus Πολυτεχνείου Κρήτης

Έλενα Παπαδογεωργάκη (τηλ. επικοινωνίας 28210 37470)

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012