Απολογιστικά Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 10Α του Νόμου 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014, αναρτούνται στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στοιχεία για τη μηναία εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Απολογιστικά Στοιχεία Κληροδοτήματος Ιωσήφ Παπαδόπετρος

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Νόμου Ν.4182/2013.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--