Κριτήρια Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

 

Τα κριτήρια που θεσπίστηκαν το 2017 εξακολουθούν να ισχύουν και για την τρέχουσα περίοδο (2021), σύμφωνα με νεότερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της σχολής. Συγκεκριμένα:

 

Ως κριτήρια της Ομάδας Α (ελάχιστα απαιτούμενα) για την επιλογή των υποψήφιων φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ορίζονται τα εξής:

 

Κριτήρια Ομάδα Α:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Μ.Π.Δ. και να διατηρούν την ιδιότητα του προπτυχιακού φοιτητή μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρακτικής τους άσκησης.
  • Να έχουν ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο των σπουδών τους (δεν είναι απαραίτητο να έχουν συμμετάσχει στη σχετική εξεταστική περίοδο του 6ου εξαμήνου).
  • Να μην έχουν ξανασυμμετάσχει σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κατά το παρελθόν, δηλαδή να μην έχουν εγγραφεί ως «ωφελούμενοι» του προγράμματος κατά το παρελθόν.

 

Κριτήρια Ομάδα Β:

  • Βαθμολογία σε μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί.

 

  • Αριθμός μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς.

 

  • Κατάταξη των φοιτητών σε ευπαθή ομάδα, όπως ορίζεται από το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης.

Ο αλγόριθμος κατάταξης των φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης για την τρέχουσα περίοδο θα είναι ο εξής:

 

* Ο συνολικός αριθμός ECTS για δίπλωμα χωρίς διπλωματική ισούται με 270, ενώ εάν ο παρανομαστής του κλάσματος είναι μηδέν ή αρνητικός, δηλαδή ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει τα μαθήματα τότε θα τίθεται ίσος με τη μονάδα. Για εισακτέους πριν το 2008 θα χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες.

 

Διευκρινίζεται ότι:

 

  • Οι φοιτητές κατά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα υποβάλουν, θα πρέπει να προσκομίζουν τα οριζόμενα στην πρόσκληση δικαιολογητικά (π.χ., αναλυτική βαθμολογία), καθώς και μια υπεύθυνη δήλωση, εφόσον ανήκουν σε κάποια ευπαθή ομάδα. Η έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης συνίσταται να γίνει επίσημα μέσω της πύλης του gov.gr  εδώ.

 

  • Ο ανωτέρω αλγόριθμος της Β ομάδας κριτηρίων, θα εφαρμόζεται για όλες τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα δημοσιοποιούνται έως το τέλος Ιουνίου. Για τις προσκλήσεις που θα δημοσιεύονται από αρχές Ιουλίου έως και το τέλος του προγράμματος, το κριτήριο κατάταξης των φοιτητών θα είναι ο χρόνος εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Τα παραπάνω ισχύουν σύμφωνα με την απόφαση της 11ης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής που έλαβε χώρα την 4/4/2017. 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012