Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 7226/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82104

  • 1
  • Συντάχθηκε 23-06-2021 14:26 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10704/11-06-2021 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 7226/19-04-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη την υποβολή προτάσεων, για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και επίδειξη σε πιλοτική κλίμακα καινοτόμου, αποδοτικής και περιβαλλοντικά φιλικής διεργασίας παραγωγής καθαρού Η2 και ηλεκτρικής ισχύος από βιοαέριο» και ακρωνύμιο «Eco-Bio-Η2-FCs», με κωδικό έργου: Τ2ΕΔΚ-00955, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020 με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Γεντεκάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82104


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012