Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για έξι (6) μήνες με Πτυχιούχο/Διπλωματούχο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κ.Ε ΕΛΚΕ 81960.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για έξι (6) μήνες με Πτυχιούχο/Διπλωματούχο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κ.Ε ΕΛΚΕ 81960.

 • 1
 • Συντάχθηκε 23-03-2022 12:56 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Υποέργο 3 «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Πολυτεχνείου Κρήτης, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81960, το οποίο εντάσσεται στην πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πολυτεχνείου Κρήτης» (κωδικός έργου ΟΠΣ (MIS)5030842) με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΕΛΚΕ), με ιδρυματικό και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Καλλίθρακα-Κόντο Νικόλαο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του  ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως: 

  Θέση: Απασχόληση Διπλωματούχου/Πτυχιούχου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι (6) μήνες ή έως την λήξη του έργου την  31/10/2022,  με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του, μετά από αίτημα του επιστμηονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών.

  Ποσό Αμοιβής: 8.700,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «αμοιβές τρίτων – έκτακτο προσωπικό» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Κεντρικό Γραφείο Πρακτική Άσκησης, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο του κτηρίου Μ3 της Πολυτεχνειούπολης.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος ή πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου ΑΕΙ ή ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. Η προσμετρούμενη βαθμολογία κλιμακώνεται βάσει του βαθμού του πτυχίου με άριστα το 10 και με μέγιστο το 30%. Δεδομένου ότι ο βαθμός του πτυχίου είναι υποχρεωτικά ≥ 5, οι υποψήφιοι θα βαθμολογηθούν με 6% για κάθε βαθμό πτυχίου πέραν του 5.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει εργασιακή εμπειρία σε θέματα διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, συναφές με ένα από τα παρακάτω αντικείμενα:

  - Διοίκηση Επιχειρήσεων

  - Διαχείριση Επιχειρήσεων

  - Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή λοιπών Ευρωπαϊκών έργων

  - Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00. 


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012