Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5421/2022 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82516.

  • 1
  • Συντάχθηκε 01-04-2022 13:03 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7043/28-03-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5421/02-03-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Joint Cybersecurity Operations Platform (JCOP)» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Σωτήριο Ιωαννίδη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82516.


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012