Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρακτικό αποτελεσμάτων της υπ'αριθμ. 11748/08.12.2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  • 1
  • Συντάχθηκε 22-02-2012 10:18 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Πρακτικό αποτελεσμάτων της υπ'αριθμ. 11748/08.12.2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια της πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης», υποέργο 1με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης- Αυτεπιστασία», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης-ΚΑΕ 80295» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012