Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της με αρίθμ. 16351/2019 (ΑΔΑ: ΩΟΠΧ469Β6Ν-ΧΘΖ) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση δύο ατόμων, κ.ε. 81672

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της με αρίθμ. 16351/2019 (ΑΔΑ: ΩΟΠΧ469Β6Ν-ΧΘΖ) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση δύο ατόμων, κ.ε. 81672

 • 1
 • Συντάχθηκε 02-08-2019 14:37 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 16351/12-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΟΠΧ469Β6Ν-ΧΘΖ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την απασχόληση 2 ατόμων ειδικότητας Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «INFRAMIX», Κ.Ε. 81672 και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον  Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κ. Παπαγεωργίου Μάρκο

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A4%CE%94%CE%A6469%CE%926%CE%9D-%CE%A4%CE%95%CE%9D 


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012