Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός (1) ατόμου, διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος, με σύμβαση εργασίας μερικούς απασχόλησης

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός (1) ατόμου, διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος, με σύμβαση εργασίας μερικούς απασχόλησης

 • 1
 • Συντάχθηκε 02-12-2019 09:08 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 02-12-2019 20:11

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Μελέτη αειφόρου εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων στην περιοχή της Μεσογείου», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82114 και Επιστημονικά Υπεύθυνο το μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Εμμανουήλ Βαρουχάκη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απασχόληση ενός (1) ατόμου, διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος, ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου, από ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με χαρακτήρα μερικούς απασχόλησης.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:
  - Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος, ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
  - Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  - Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει εμπειρία στην στατιστική ανάλυση βροχομετρικών/υδρολογικών δεδομένων
  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:
  - Γνώση χρήσης του μοντέλου Υδρογνώμων και του μοντέλου Feflow
  - Γνώση χρήσης της γλώσσας προγραμματισμού Matlab & R
  - Συνέντευξη

  * Όσοι από τους υποψηφίους κριθούν κατάλληλοι (πληρούν δηλαδή τα απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια) θα κληθούν σε συνέντευξη, προκειμένου η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προτάσεων να συνεκτιμήσει την επιστημονική τους κατάρτιση και την εργασιακή τους εμπειρία. Η διενέργεια συνέντευξης κρίνεται απαραίτητη διότι η προσωπικότητα των υποψηφίων σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα προσόντα τους μπορούν να διαφανούν στο πλαίσιο των ερωτήσεων που θα τεθούν. Η συνέντευξη δίνει τη δυνατότητα της πληρέστερης και ολοκληρωμένης κατανόησης της προσωπικότητας και των γνώσεων των υποψηφίων. Οι κεντρικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί η συνέντευξη παρατίθενται κατωτέρω:
  • Απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις
  • Επικοινωνία
  • Συνεργασιμότητα
  • Διαθεσιμότητα ωραρίου

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012