Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για εννέα (9) μήνες.

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-01-2020 14:11 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «”Μετρήσεις προσδιορισμού θέσης υψηλής ακρίβειας σε αστικό περιβάλλον μέσω ανάπτυξης ειδικών αλγορίθμων και μη επαδνρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (drone) ” με  κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ-03209» με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81811 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κ. Παρτσινέβελο Παναγιώτη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πλήρωση έως (2) θέσεων, με σύμβαση μίσθωσης έργου ως ακολούθως: 

  Θέση 1: Απασχόληση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορικής ή Τοπογράφου Μηχανικού ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια απασχόλησης: Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και  οικονομικού αντικειμένου, έως τη λήξη του έργου την 03/12/2020 ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του ΕΥ και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

  Ποσό: 11.700 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανικός Πληροφορικής ή Τοπογράφος Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, με καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:               

  • Γνώση ή εργασιακή εμπειρία υλοποίησης αλγορίθμων μηχανικής όρασης
  • Γνώση ή εργασιακή εμπειρία μεθόδων χαρτογράφησης και προσδιορισμού θέσης μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων σε δυσχερή περιβάλλοντα με αλγόριθμους τύπου SLAM
  • Γνώση ή εργασιακή εμπειρία προγραμματισμού διεπαφών χρήστη-συστημάτων (εφαρμογές Android, iOS, κ.ά.)

  Θέση 2: Απασχόληση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορικής ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια απασχόλησης: Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου την 03/12/2020, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Ποσό: 9.900,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:  

  Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανικός Πληροφορικής ή Τοπογράφος Μηχανικός ή Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Γνώση ή εργασιακή εμπειρία προγραμματισμού διεπαφών χρήστη-συστημάτων (εφαρμογές Android, iOS, κ.ά.) 
  • Γνώση ή εργασιακή εμπειρία εγκατάστασης και προγραμματισμού ενσωματωμένων ηλεκτρονικών συστημάτων
  • Γνώση ή εργασιακή εμπειρία  στη βιομηχανική σχεδίαση προϊόντων 

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ.  


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012