Έρευνα

Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ιδιαίτερα δραστήριο στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Η ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος εστιάζει σε βασική, τεχνολογική ή εφαρμοσμένη έρευνα που προάγει την επιστήμη και την ανάπτυξη και σέβεται την ακαδημαϊκή δεοντολογία, ταυτόχρονα δε προωθεί τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς.

Τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Υπουργείο Παιδείας, την Περιφέρεια Κρήτης, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στα προγράμματα αυτά απασχολούνται δεκάδες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος με στόχο την καλύτερη εκπαίδευσή τους και την εξοικείωση με την έρευνα.

Αναμφισβήτητα, η έρευνα αποτελεί ένα από τα ισχυρά πλεονεκτήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από σχετική έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με τίτλο "Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Scopus", η οποία βασίζεται σε στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus. Στη μελέτη αυτή γίνεται ανάλυση της ελληνικής συγγραφικής δραστηριότητας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με αξιόπιστα στοιχεία και μεγάλο αριθμό καθιερωμένων δεικτών. Οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, το κυριότερο μέσο για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην επιστημονική κοινότητα, αποτελούν μια σημαντική πηγή για την καταγραφή και αποτίμηση του ερευνητικού έργου.

Όσον αφορά το Πολυτεχνείο Κρήτης, στη μελέτη αυτή αποτυπώνονται οι επιδόσεις και καταγράφεται η παραγωγή του επιστημονικού του δυναμικού σε δημοσιεύσεις και η απήχηση του ερευνητικού του έργου διεθνώς. Το Πολυτεχνείο Κρήτης αναδεικνύεται στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των πανεπιστημίων της Ελλάδας στις  ερευνητικές δημοσιεύσεις με τη μεγαλύτερη απήχηση και καταγράφει δείκτη που υπερβαίνει πολύ τον παγκόσμιο μέσο όρο!

Επίσης σε έρευνα που πραγματοποίησε η European Research Ranking για το 2014, το Πολυτεχνείο Κρήτης κατατάσσεται ανάμεσα στους 10 πρώτους εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα στο πεδίο της έρευνας, ενώ για το έτος 2013 (τελευταία αναλυτικά αποτελέσματα) βρίσκεται στις 5 πρώτες θέσεις όσον αφορά τους δείκτες χρηματοδότησης έρευνας.

Τα παραπάνω αποδεικνύουν την πολύ καλή θέση του Πολυτεχνείου Κρήτης στον τομέα της έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ταυτόχρονα όμως, οι διακρίσεις των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού καθώς και των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο διεθνή χώρο αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για την απήχηση της έρευνας που διεξάγεται στα εργαστήρια και τις ερευνητικές μονάδες του Ιδρύματος και στο εξωτερικό.
 

ΠΗΓΕΣ:

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010  (Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά) http://report03.metrics.ekt.gr/el/index//   http://report03.metrics.ekt.gr/el/chapter4.3 

European Research Ranking 2014 - Country: Greece http://www.researchranking.org/index.php?action=ranking&country=GR

 

Ερευνητικές περιοχές
 

Δείτε παρακάτω τις ερευνητικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα εργαστήρια και οι ερευνητικές μονάδες του Πολυτεχνείου Κρήτης σε αλφαβητική σειρά.
 

Ανάλυση εικόνας & φωνής   Εφαρμοσμένες υδρογεωλογικές μελέτες   Ορυκτοί Πόροι  
Ανάλυση & εντοπισμός υδρογονανθράκων   Ευέλικτα συστήματα παραγωγής   Πληροφορική  
Αναλυτική χημεία & μηχανική περιβάλλοντος   Ιατρική/Υγεία   Προηγμένα δομικά υλικά  
Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας   Ηλεκτρονική   Προστασία Περιβάλλοντος & οικοσυστημάτων  
 
Ανίχνευση & εκμετάλλευση ορυκτών πόρων
 
  Κατασκευές   Ρομποτική  
Βιολογική επεξεργασία λυμάτων   Κοινωνικο - οικονομικά θέματα   Συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος  
Βιοτεχνολογία   Μεταφορές   Τηλεπικοινωνίες  
Γεωλογικές - γεωθερμικές έρευνες   Μικροηλεκτρονική   Τηλεματική μεταφορών & συγκοινωνιακά συστήματα  
Γεωμηχανική   Μικρομηχανική & κατασκευές αναλυτικών οργάνων    
Τηλεματική/Τηλεπικοινωνίες
 
 
Διαχείριση & Παραγωγή Ενέργειας   Οικολογία   Υδάτινοι Πόροι  
Διαχείριση Ποιότητας    Οπτοηλεκτρονική   Υλικά  
Διαχείριση Πολιτισμικού Πλούτου    
Σύγχρονα κεραμικά
 
  Υπολογιστικά μαθηματικά  
Διοίκηση Επιχειρήσεων   Οργάνωση & διοίκηση επιχειρήσεων   Φυσική των λέιζερ  
Επιχειρησιακή έρευνα   Οργάνωση & τεχνολογίες παραγωγής   Φυσικοχημεία &κατάλυση  
           
           
           
           
           

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--