Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ο Ομότιμος Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος συμμετέχει στη Σύνοδο 2021 P4G Seoul Summit

O Ομότιμος Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Γιδαράκος και Πρόεδρος του Διεθνούς Επιστημονικού Οργανισμού IWWG (International Waste Working Group) συμμετέχει με ομιλία, στην Σύνοδο 2021 P4G Seoul Summit  την συνεργασία για την πράσινη ανάπτυξη και τους παγκόσμιους στόχους 2030, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Κορέας, στη θεματική ενότητα με τίτλο «Μέτρα κυκλικής οικονομίας προς μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων», στις 31.05.2021.

Το P4G είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2017 για την διαχείριση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και ιδιαίτερα της κλιματικής αλλαγής και της επίτευξης προόδου στους στόχους αειφόρου ανάπτυξης έως το 2030. Το P4G διερευνά, καλλιεργεί και υποστηρίζει καινοτόμα μοντέλα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και κοινωνιών σε τομείς αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων, ενέργειας, βιωσιμότητας και υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής.

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος με θέμα «Μέτρα κυκλικής οικονομίας προς μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων» θα παρουσιαστούν οι καινοτόμες ενέργειες και δράσεις που πραγματοποιούνται σε διάφορες χώρες και τομείς και αφορούν την κυκλική οικονομία, με ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή μηδενικών αποβλήτων. Κατά τη διάρκεια της συνόδου θα παρουσιαστούν καινοτόμα μοντέλα που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην βιώσιμη κυκλική οικονομία. Οι παρουσιάσεις και ο διάλογος με εκπροσώπους της κυβέρνησης, της βιομηχανίας και της κοινωνίας θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη στρατηγικών για την επίτευξη ενός «zero-waste future» στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής έως το 2050.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της Συνόδου.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012