Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Απαραίτητη ενημέρωση

Παρακαλούμε να διαβάσετε πολύ προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και να συμβουλευτείτε το έντυπο Before the Mobility Checklist                                                                                                             

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν επιλεγεί για να μετακινηθούν μέσω του προγράμματος Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν ένα τμήμα των σπουδών τους σε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, θα πρέπει:

 • Να ξεκινήσουν τη διαδικασία αντιστοίχισης μαθημάτων ανάμεσα στη Σχολή τους και στη Σχολή/Τμήμα του Ιδρύματος Υποδοχής μεριμνώντας ώστε η αντιστοίχιση αυτή να οδηγεί στη συσσώρευση 30 περίπου Πιστωτικών Μονάδων ECTS για ένα εξάμηνο.
 • Να γνωρίζουν ότι Το Ίδρυμα προκαταβάλλει στον/η δικαιούχο το 80% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης εφόσον α) έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ, και β) ο/η συμμετέχων/συμμετέχουσα έχει προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά για τη μετακίνησή του/της. Το 20% της επιχορήγησης καταβάλλεται στον/η δικαιούχο αφού ολοκληρωθεί η μετακίνησή του/της και μετά από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 • Να γνωρίζουν το ύψος χρηματοδότησης ανά χώρα:

520 ευρώ/μήνα για χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης: Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία.

470 ευρώ/μήνα για χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία.

420 ευρώ/μήνα για χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης: Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, ΠΓΔΜ, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία, Τσεχία.

 • Να γνωρίζουν ότι αν ανήκουν σε κατηγορία ΑμεΑ  υπάρχει ειδική μέριμνα προκειμένου για την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση και παραμονή τους στο εξωτερικό.
 • Να γνωρίζουν ότι αν ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες δικαιούνται προσαύξηση 100 Ευρώ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που θα λάβουν. Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιπρόσθετη επιχορήγηση των 100 ευρώ υποβάλλεται μετά τη θετική αξιολόγηση του φοιτητή/της φοιτήτριας στο πρόγραμμα κινητικότητας, και όχι κατά τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος. 

Κριτήριο καθορισμού κοινωνικά ευπαθών ομάδων:

Το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, είναι το ακόλουθο:

• Το κατά κεφαλήν εισόδημα, τόσο των αιτούντων -εφόσον διαθέτουν δικό τους εισόδημα- όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους ή του /της συζύγου ή του/των τρίτου/των φυσικού/ών προσώπου/ων, στους οποίους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του αιτούντος, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων και πεντακοσίων (7.500) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

Ορισμοί:

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα επιβολής εισφοράς του πλέον πρόσφατου φορολογικού έτους του ίδιου του φοιτητή, των γονέων ή κηδεμόνων του ή τρίτων φυσικών προσώπων ή της δικής του οικογένειας σε περίπτωση που είναι έγγαμος.

Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση φοιτητή/τριας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του ίδιου του φοιτητή.

Ως κατά κεφαλήν εισόδημα νοείται το πηλίκο που προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, όπως ορίστηκε ανωτέρω, με τον συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος (εάν έχει δική του οικογένεια), ή της οικογένειας των γονέων ή κηδεμόνων του ή του/των τρίτου/ων φυσικών προσώπων.

Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση (του/της αιτούντος/ούσας, των γονέων, του/της συζύγου, του/των τρίτου/των φυσικών προσώπων). Λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

To top

Προετοιμασία σε σχέση με το Ίδρυμα Υποδοχής

 • Συνεχής επαφή με το γραφείο Erasmus

Πριν την έναρξη της κινητικότητας είναι πολύ σημαντική η καθοδήγηση και συνεχή επικοινωνία με το Γραφείο Erasmus (κα Έλενα Παπαδογεωργάκη, υπεύθυνη εξερχόμενων φοιτητών, e-mail erasmus@isc.tuc.gr τηλ. 28210 37470, Πολυτεχνειούπολη Κτήριο Ε5, γραφείο 015).

 • Nomination

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, το γραφείο Erasmus, προβαίνει στην κοινοποίηση των ονομάτων των επιλέξιμων φοιτητών στα Ιδρύματα της επιλογής τους (nomination).

 • Επικοινωνία φοιτητή με το Ίδρυμα Υποδοχής

Στη συνέχεια το συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού έρχεται σε επικοινωνία με τον φοιτητή για να του δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να του εξηγήσει τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει. Μπορεί να χρειαστεί η συμπλήρωση δικαιολογητικών προς το Ίδρυμα Υποδοχής, μέσα σε προθεσμίες που τίθενται από αυτό. Πολλές φορές, τα Ιδρύματα του εξωτερικού, απαιτούν και μια on-line εγγραφή, η οποία συνήθως προηγείται της αποστολής του πλήρη φακέλου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά [Αίτηση (Student Application Form), Συμφωνία Σπουδών, Αναλυτική Βαθμολογία στα Αγγλικά, αίτηση στέγασης (εάν υπάρχει), διπλώματα ξένων γλωσσών, Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, κλπ.]. 

 • Επιστολή ή μήνυμα Aποδοχής (Letter / E-mail of Acceptance)

Μετά την ολοκλήρωση της απαραίτητης αλληλογραφίας μεταξύ Ιδρύματος Υποδοχής και φοιτητή και με την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αίτησής του εκεί, του αποστέλλεται ένα Έντυπο - Επιστολή ή μήνυμα Αποδοχής του φοιτητή στο Ίδρυμα του εξωτερικού. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν την επιστολή ή το μήνυμα να αναφέρονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του εξαμήνου, όπως επίσης και τυχόν ημερομηνίες για την Εβδομάδα Καλωσορίσματος (Welcome Week)/ Εβδομάδα Προσανατολισμού (Orientation Week) ή Γλωσσικής Προετοιμασίας (Preparatory Language Courses).

To top

Επιλογή μαθημάτων και συμπλήρωση της Συμφωνίας Μάθησης (Learning Agreement)

 • Επιλογή μαθημάτων στο Ίδρυμα Υποδοχής

Οι φοιτητές θα πρέπει να συμβουλευθούν το Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Υποδοχής και να προσέξουν να επιλέξουν μαθήματα από τις λίστες που αναρτώνται στις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων Υποδοχής για τα διδασκόμενα μαθήματα στους φοιτητές Erasmus (από το λεγόμενο Course Catalogue εάν έτσι αναφέρεται στην ιστοσελίδα) σε συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus της Σχολής του. Τα μαθήματα στο εξωτερικό, μπορεί να διδάσκονται σε διαφορετικό εξάμηνο σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών της οικείας σχολής του φοιτητή. Θα πρέπει να επιλεγούν τόσα μαθήματα στο εξωτερικό, έτσι ώστε στο σύνολό τους οι πιστωτικές μονάδες αυτών, τα ECTS, να φτάνουν τις τριάντα (30 ECTS) ανά εξάμηνο ή εξήντα (60 ECTS) σε περίπτωση που η κινητικότητα διαρκέσει ένα χρόνο. Συνήθως ο αριθμός μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 30 ECTS είναι 6 ή 7 μαθήματα. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει οι φοιτητές να επικοινωνήσουν άμεσα με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus της Σχολής τους.

Εφόσον ο μετακινούμενος έχει καταλήξει στην επιλογή των μαθημάτων πάντα σε συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus της Σχολής του, συμπληρώνεται από τον ίδιο τον φοιτητή (με τη βοήθεια του γραφείου Erasmus) και υπογράφεται η Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) ανάμεσα στα τρία μέρη: τον φοιτητή, τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus της οικείας Σχολής και τον υπεύθυνο Erasmus του Ιδρύματος Υποδοχής.

Σε περίπτωση που υπάρχει αναντιστοιχία στον αριθμό των ECTS που συγκεντρώνει ο φοιτητής ανάμεσα στη Σχολή του και σε αυτήν του Ιδρύματος υποδοχής, (π.χ. 29 ECTS εδώ και και 23 ECTS εκεί ή το αντίστροφο) και αν αυτός ο αριθμός είναι από 4 ECTS και πάνω, τότε σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπληρώνεται υπογράφεται το Παράρτημα στη Συμφωνία Μάθησης, η οποία εξηγεί την αιτία της διαφοράς.

To top

Γλωσσικό τεστ OLS

Πριν την έναρξη της κινητικότητας (αλλά και πριν τη λήξη της), οι φοιτητές υποβάλλονται υποχρεωτικά, καθώς αυτό συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της κινητικότητας, σε ένα τεστ ανίχνευσης γλωσσικών δεξιοτήτων. Το γραφείο Erasmus προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες και στη συνέχεια οι φοιτητές λαμβάνουν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο μήνυμα με συγκεκριμένους κωδικούς προκειμένου να πραγματοποιήσουν το τεστ. Η διαδικασία αυτή έχει στόχο την ανίχνευση του επιπέδου της γλωσσικής δεξιότητας των φοιτητών και δεν ανακοινώνεται στο Ίδρυμα Υποδοχής. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δεν αποκλείουν τους φοιτητές από τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας.

Τόσο πριν την αναχώρηση των φοιτητών για το Ίδρυμα Υποδοχής, όσο και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό δίδεται η ευκαιρία για  δωρεάν on-line μαθήματα σε μία από τις γλώσσες εκείνες που προσφέρονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του OLS. Σκοπός είναι η διασφάλιση της ποιότητας της κινητικότητας των επιχορηγούμενων του προγράμματος ERASMUS+ και η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των μετακινούμενων. Τα on-line μαθήματα θα προσφέρονται μέσα από έναν αριθμό αδειών που θα δίδονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης κάθε έτος από την Εθνική Μονάδα ΙΚΥ. Προϋπόθεση για να παρακολουθήσει ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια τα δωρεάν online μαθήματα γλώσσας, είναι μετά το τεστ αξιολόγησης, να έχει κατακτήσει το επίπεδο B2. Ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να παρακολουθήσει δωρεάν on-line μαθήματα προκειμένου να αποκτήσει γνώσεις και να εξοικειωθεί με τη γλώσσα της χώρας στην οποία θα φοιτήσει. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα erasmusplusols.eu/el/

 

To top

Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας

Οι μετακινούμενοι φοιτητές πριν να αναχωρήσουν, οφείλουν να προβούν υποχρεωτικά στην έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας από τον ασφαλιστικό τους φορέα, η οποία θα πρέπει να ισχύει καθ’όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό. Πληροφορίες για την περίθαλψή σας πριν ταξιδέψετε στην ΕΕ

Φοιτητές οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο Τμήμα Σπουδών της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων για να αιτηθούν από εκεί την έκδοση ΕΚΑΑ. Πληροφορίες και έντυπο αίτησης: https://www.tuc.gr/index.php?id=3615

Σε περίπτωση που για διάφορους λόγους δεν είναι εφικτή η έκδοση ΕΚΑΑ, ο μετακινούμενος θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να παραμείνει καλυμμένος με ιδιωτική ασφάλιση. 

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης πρέπει να είναι σε ισχύ, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των μετακινούμενων στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που αυτή λήξει νωρίτερα θα πρέπει ο φοιτητής να αιτηθεί την επανέκδοσή της από τον ασφαλιστικό του φορέα, και να αποστείλει σαρωμένο αντίγραφο της νέας ΕΚΑΑ στο γραφείο Erasmus του Πολυτεχνείου (erasmus@isc.tuc.gr). Πάνω στο αντίγραφο θα πρέπει να απεικονίζεται με ευκρίνεια ο λογικός αριθμός της κάρτας, η ημερομηνία λήξης και τα στοιχεία του φοιτητή. 

Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να προμηθεύονται τη Διεθνή Φοιτητική Ταυτότητα, η οποία τους παρέχει ορισμένες εκπτώσεις εντός Ελλάδος καθώς και στο εξωτερικό.

Προετοιμασία σε σχέση με τις υποχρεώσεις του φοιτητή στο Πολυτεχνείο

Πριν την αναχώρησή του και κατά προτίμηση πριν την υπογραφή της Συμφωνίας Μάθησης από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει υποβάλλει αίτηση προς τη Γενική Συνέλευση της Σχολής του προκειμένου να εγκριθούν οι Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και τα μαθήματα που έχουν επιλεγεί και αντιστοιχηθεί με τα αντίστοιχα του Ιδρύματος Υποδοχής και να έχει λάβει το σχετικό απόσπασμα της συνεδρίασης της ΓΣ με την έγκριση των μαθημάτων. Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται, υπογράφεται από τον φοιτητή και μαζί με την ύλη των μαθημάτων που θα παρακολουθήσει στο Ίδρυμα Υποδοχής αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής του με κοινοποίηση στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο της Σχολής του. 

 • Αποστολή αντιγράφου τραπεζικού λογαριασμού στο Γραφείο Erasmus

O φοιτητής θα πρέπει να αποστείλει συμπληρωμένα σε ηλεκτρονική μορφή στο erasmus@isc.tuc.gr   σαρωμένο αντίτυπο του πρώτου διφύλλου του τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο ο φοιτητής θα φαίνεται ως 1ος, 2ος ή 3ος δικαιούχος, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, το IBAN και το BIC/SWIFT/CLEARING της Τράπεζας. Είναι αποδεκτό επίσης αντίγραφο ηλεκτρονικού τραπεζικού λογαριασμού με τα παραπάνω στοιχεία σε μορφή screen shot.

 • Δήλωση μαθημάτων στη Σχολή του φοιτητή

Τα μαθήματα που θα επιλέξουν τελικά οι φοιτητές στο εξωτερικό θα πρέπει να τα καταχωρήσουν υποχρεωτικά στην δήλωση μαθημάτων εξαμήνου που υποβάλλουν στη Γραμματεία της Σχολής τους πριν αναχωρήσουν στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί/καταχωρηθεί η βαθμολογία αυτών μετά την επιστροφή τους από την περίοδο ERASMUS και με την προϋπόθεση ότι έχουν εξεταστεί σε αυτά επιτυχώς στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Προσοχή!!! Τα μαθήματα που θα επιλέξει ο φοιτητής να παρακολουθήσει στο Ίδρυμα Υποδοχής, δεν θα πρέπει να τα έχει περάσει στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

 •  Υπογραφή Σύμβασης

 

Από τη στιγμή που θα λάβει το γραφείο Erasmus από το συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού, έγγραφο αποδοχής του φοιτητή και τη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agrrement) υπογεγραμμένη και από τα τρία μέρη, ξεκινά η διαδικασία υπογραφής των απαραίτητων εγγράφων, και της Σύμβασης Επιχορήγησης του φοιτητή, με σκοπό την καταβολή της χρηματοδότησης.

 • Καταβολή της επιχορήγησης

Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται σε 2 δόσεις:  η πρώτη δόση αφορά το 80% της συνολικής επιχορήγησης και καταβάλλεται πριν την μετακίνηση του φοιτητή, με την προϋπόθεση ότι έχουν κατατεθεί τα χρήματα στο λογαριασμό του Πολυτεχνείου Κρήτης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Το υπόλοιπο ποσό (20%) καταβάλλεται στο φοιτητή μετά την επιστροφή του, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες (βλέπε ιστοσελίδα Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας και Μετά την κινητικότητα). Θα πρέπει επίσης να έχει υποβάλει στο Πολυτεχνείο Κρήτης όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το 20% καταβάλλεται εξ ολοκλήρου εφόσον η διάρκεια της κινητικότητας είναι αυτή ακριβώς που προβλεπόταν στη σύμβαση. Εφόσον ο φοιτητής επιστρέψει νωρίτερα, γίνεται υπολογισμός εκ νέου του ποσού της επιχορήγησης.

To top

Χάρτης φοιτητών Erasmus

Πριν την αναχώρησή του ο φοιτητής θα πρέπει να έχει αναγνώσει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του έτσι όπως αποτυπώνονται στον Χάρτη Φοιτητών Erasmus

Before the Mobility Checklist

 

 

Before the Mobility Checklist

 

To top

Διεθνής Φοιτητική Ταυτότητα

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Διεθνή Φοιτητική Ταυτότητα Ταυτότητα μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.isicgreece.gr/

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012