Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Μετά το τέλος της κινητικότητας

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις παρακάτω οδηγίες και να συμβουλευθείτε το έντυπο

 After the Mobility Checklist


Πριν επιστρέψετε στο Πολυτεχνείο Κρήτης και πριν την αναχώρησή σας από τη χώρα του Ιδρύματος Υποδοχής, θα πρέπει:

1) Nα έχετε μεριμνήσει για την υποβολή του 2ου υποχρεωτικού τεστ γλωσσικής αξιολόγησης στην πλατφόρμα της ΕΕ, OLS.

         Αφού επιστρέψετε στο Πολυτεχνείο Κρήτης:

         2) Θα λάβετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ηλεκτρονικό αίτημα συμπλήρωσης της Έκθεσης Σπουδών (EU Survey), η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από εσάς προσωπικά.

        3) Προσκομίζετε στο γραφείο Erasmus τo πρωτότυπo Certificate of Stay σχετικά με τις πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης της κινητικότητας.

       4) Μετά την επιστροφή σας και το αργότερο μέσα σε ένα μήνα, οφείλετε να καταθέσετε στη Γραμματεία της Σχολής σας (με κοινοποίηση στον Ακαδημαϊκό σας Υπεύθυνο) :

  • α) Αίτηση με την οποία ζητάτε να σας αναγνωριστεί  η βαθμολογία στα μαθήματα στα οποία εξεταστήκατε επιτυχώς στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής.
  • β) Η παραπάνω αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε από την Αναλυτική Βαθμολογία του Παν/μίου Υποδοχής, δηλαδή το Transcript of Records (ΤοR). To ToR είτε σας παραδίδεται προσωπικά πριν αναχωρήσετε από το Ίδρυμα στο οποίο έχετε φοιτήσει, είτε αποστέλλεται ταχυδρομικά στο γραφείο Erasmus του Πολυτεχνείου. Αν το έχετε παραλάβει οι ίδιοι, προσκομίζετε ένα αντίγραφο στο γραφείο Erasmus και το πρωτότυπο το επισυνάπτετε στην αίτηση που θα καταθέσετε στη Γραμματεία της Σχολής σας για την αναγνώριση των μαθημάτων σας. Σε περίπτωση αποστολής του στο Γραφείο Erasmus, λαμβάνετε ειδοποίηση από την υπεύθυνη η οποία σας το αποστέλλει ηλεκτρονικά.
  • γ) Το έντυπο Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών Erasmus στο οποίο συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, χωρίς την απόφαση ΓΣ (αυτό το στοιχείο θα μπει από τη Γραμματεία της Σχολής μετά την πραγματοποίηση της ΓΣ στην οποία γίνεται η αναγνώριση των μαθημάτων που έχετε περάσει στο Ίδρυμα Υποδοχής). Στην στήλη αριστερά συμπληρώνετε τον κωδικό, τον τίτλο του μαθήματος, τον βαθμό που σας έχει απονεμηθεί και τον αριθμό ECTS που λαμβάνει κάθε μάθημα ξεχωριστά στο οποίο έχετε εξεταστεί επιτυχώς στο Ίδρυμα Υποδοχής. Στη στήλη δεξιά συμπληρώνετε αντίστοιχα τον κωδικό, τον τίτλο του μαθήματος, και τα ECTS που λαμβάνει το κάθε μάθημα εδώ με το οποίο αντιστοιχείτε αυτό που έχετε περάσει στο εξωτερικό (σύμφωνα με το Learning Agreement και τις αλλαγές που έχουν γίνει μετά στο έντυπο During the Mobility). ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ!!! Αυτός αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής. Το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών υπογράφεται από το αρμόδιο άτομο της Σχολή σας, στέλνεται στο Γραφείο Erasmus και σας κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω e-mail. 
  • Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των παραπάνω (μέσα σε ένα μήνα από την επιστροφή σας), τίθεται θέμα επιστροφής της επιχορήγησης.

      5) Τέλος, εισπράττετε το υπόλοιπο 20% της επιχορήγησης (με την προϋπόθεση ότι έχουν  ολοκληρωθεί  όλες οι παραπάνω διαδικασίες).

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012