Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη – «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά»

Τίτλος  

Title

Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά.

Energy upgrading of Building Facilities of the Technical University of Crete and replacement of Conventional Vehicles with electric ones.

Περιφέρεια

Region

Κρήτης

Crete

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Operational Program

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

και Αειφόρος Ανάπτυξη

Τελικός Δικαιούχος

Πολυτεχνείο Κρήτης

Technical University of Crete

Προϋπολογισμός / Budget  

€ 3.209.962,64

Αξία σύμβασης/συμβάσεων

€ 66.030 / το υπόλοιπο σε εκκρεμότητα

Ημερομηνία ένταξης: 

29/11/2019

Κωδικός ΟΠΣ: 

5045955

Ταμείο 

Fund

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

European Regional Development Fund (ERDF)

Περιγραφή  

 

Η παρούσα πρόταση συνάδει με το στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος και αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση της λειτουργίας των υποδομών του Ιδρύματος και την επένδυση σε δράσεις επιδεικτικού χαρακτήρα με σκοπό της ευαισθητοποίηση της Πολυτεχνικής Κοινότητας.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης επικεντρώνεται στα ακόλουθα αντικείμενα:

Α. Εκπόνηση Μελετών Εφαρμογής  για την υλοποίηση του έργου.

Β. Ενεργειακή Αναβάθμιση οκτώ (8) Κτιριακών Συγκροτημάτων βασιζόμενη στα παραδοτέα των παραπάνω Μελετών εντός της Πολυτεχνειούπολης αποτελούμενων από δεκαπέντε (15) μεμονωμένα κτίρια στο σύνολο τους.

Γ. Αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτροκίνητα και προμήθεια δικτύου ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Δ. Υπηρεσίες Μελετητή - Συμβούλου κατά την Υλοποίηση του Έργου.

Στόχοι - Αποτελέσματα

 

Με την υλοποίηση του παρόντος Έργου, το Πολυτεχνείο Κρήτης, αναμένει:

• Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων που έχουν επιλεγεί με κατ’ επέκταση μείωση της συνολικής δαπάνης για ενέργεια

• Μείωση της πρωτογενούς ενέργειας σε απόλυτα νούμερα κατά στις 1.747.773 ΚWh ή 0,150 Ktoe ετησίως με αντίστοιχη μείωση σε 572,27 τόνους ισοδύναμου CO2 .

• Βελτίωση της θερμικής άνεσης των χρηστών των επιλεγμένων κτιρίων και κατ' επέκταση των συνθηκών εργασίας φοίτησης, εργασίας, έρευνας και στέγασης.

• Σταδιακή αποδέσμευση από τη χρήση πετρελαίου κίνησης.

• Διευκόλυνση της μετακίνησης μέσω της χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων ανάμεσα στα κτίρια της Πολυτεχνειούπολης,

• Ευαισθητοποίηση της Πολυτεχνικής Κοινότητας, των φιλοξενούμενων φοιτητών και διδασκόντων και της κοινωνίας των Χανίων στις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας.

Περίοδος υλοποίησης

10/7/2020-31/12/2023

Φωτογραφικό υλικό:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012