Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Προκήρυξη τριών (3) νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στις Σχολές: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών , Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης

Προκήρυξη τριών (3) νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στις Σχολές: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών , Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 29-08-2022 14:13 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 2024 Γ΄/22.08.2022 έχουν δημοσιευτεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 3847/27.05.2022, 3812/26.05.2022 και 3761/24.05.2022 προκηρύξεις τριών  (3) νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π., ως εξής : 

  ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037102, email Γραμματείας : secretary_arch@lists.tuc.gr

  Μία (1) νέα θέση, (ΑΔΑ : Ψ02Ω469Β6Ν-ΥΟΕ), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία, (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 29052)  και στο γνωστικό αντικείμενο : «Αρχιτεκτονική Τεχνολογία και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός»,

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037657, email Γραμματείας : grammateia-mred@tuc.gr

  Μία (1) νέα θέση, (ΑΔΑ : 651Θ469Β6Ν-ΛΜΖ), στη βαθμίδα του του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία, (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 29053) και στο γνωστικό αντικείμενο « Στατική και δυναμική ανάλυση γεωτεχνικών κατασκευών », και

  ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037218, email Γραμματείας:  secretary@ece.tuc.gr

  Μία (1) νέα θέση, (ΑΔΑ : ΨΡΛΤ469Β6Ν-5ΤΗ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 29056) και στο γνωστικό αντικείμενο : « Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με Έμφαση σε Πειραματικές Διατάξεις »

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  στις  28.10.2022

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012