Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης για δεκαοκτώ (18) μήνες με Μεταδιδάκτορα ΚΕ ΕΛΚΕ 82549.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης για δεκαοκτώ (18) μήνες με Μεταδιδάκτορα ΚΕ ΕΛΚΕ 82549.

 • Συντάχθηκε 01-03-2023 10:06 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Propylene (C3H6) production via oxidative dehydrogenation of propane (C3H8) with carbon dioxide (CO2)- ODP-CO2», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82549 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κα Παναγιωτοπούλου Παρασκευή, που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως:

  Θέση: Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ή Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Πτυχιούχος Χημικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ1. Διδάκτορας σε αντικείμενο συναφές με καταλυτικές διεργασίες για τη μετατροπή C2+ υδρογονανθράκων σε χρήσιμα χημικά προϊόντα.

  Διάρκεια σύμβασης: Δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, με δυνατότητα επέκτασης του φυσικού/οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, ως τη λήξη τυχόν παρατάσεων του έργου. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αποδοχές: Oι μηνιαίες μεικτές αποδοχές πρέπει να είναι ίσες με τα κατώτερα όρια που τίθενται στο άρθρο 18 παρ. 12 περ. α) Ν. 4310/2014, από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου και έως του ποσού των 33.293,88 € ευρώ.

  Τόπος εργασίας: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Κατάλυσης Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Σύμβαση: Πλήρους Απασχόλησης

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ή Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Πτυχιούχος Χημικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας  ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με καταλυτικές διεργασίες για τη μετατροπή C2+ υδρογονανθράκων σε χρήσιμα χημικά προϊόντα.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:                

  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια σε αντικείμενο συναφές με τις απαιτήσεις του έργου και συγκεκριμένα σε αντικείμενα που σχετίζονται με καταλυτικές διεργασίες για τη μετατροπή C2+ υδρογονανθράκων σε χρήσιμα χημικά προϊόντα.
  • Συνέντευξη* :

  - Παρουσίαση/ επεξήγηση του βιογραφικού σημειώματος των υποψηφίων (έως 5%)

  - Επιστημονική κατάρτιση των υποψηφίων σε θέματα που σχετίζονται με καταλυτικές διεργασίες για τη μετατροπή C2+ υδρογονανθράκων σε χρήσιμα χημικά προϊόντα (έως 15%)

  - Ικανότητα συνεργασίας, ευρηματικότητα και κριτική σκέψη (έως 5%)

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 5777/01-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

   

   


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012