Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82189.

 • Συντάχθηκε 20-07-2023 14:24 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχοντας υπόψη την από 14-06-2021 σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝαβάθμιση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων για τη διαχείρΙση αυΞανόμενων αναγκών και τη μείωσΗ του λειτουργικού κόστους/ΑΝΕΛΙΞΗ», του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( ΕΤΠΑ ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82189 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Γκίκα Πέτρο, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου, ως ακολούθως: 

  Θέση 1η: Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ1.
  Αριθμός ατόμων: (1)


  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα παρέχει γνώσεις Μηχανικού Περιβάλλοντος στην εκπόνηση του εργαλείου λήψης αποφάσεων (λογισμικό και εγχειρίδιο) με σκοπό την μοντελοποίηση της διεργασίας (generic decision support tool) ώστε να επιτρέψει την εφαρμογή των καινοτόμων λύσεων σε ευρύτερη κλίμακα (scale-up) και στην εκπόνηση της μελέτης μεταθετότητας/επαναληψιμότητας του έργου ΑΝΕΛΙΞΗ.


  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/10/2023, με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης σε περίπτωση παράτασης των παραδοτέων Π 6.1.1: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ) ή Π 6.1.2: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΘΕΤΟΤΗΤΑΣ/ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

  Αμοιβή: 3.933,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια:
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 18 μηνών στην εκπόνηση τεχνικών μελετών (τομέας υδραυλικής ή τοπογραφίας). (Βαθμολογούνται τουλάχιστον 18 μήνες εργασιακής εμπειρίας).

  Θέση 2η: Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ΠΕ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ2.
  Αριθμός ατόμων: (1)


  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα παρέχει γνώσεις Χημικού Μηχανικού, στην εκπόνηση του εργαλείου λήψης αποφάσεων (λογισμικό και εγχειρίδιο) με σκοπό την μοντελοποίηση της διεργασίας (generic decision support tool) ώστε να επιτρέψει την εφαρμογή των καινοτόμων λύσεων σε ευρύτερη κλίμακα (scale-up) και στην τεχνική αξιολόγηση, τη παρακολούθηση και τη καταγραφή τεχνικών περιβαλλοντικών δεικτών του έργου ΑΝΕΛΙΞΗ.


  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/10/2023, με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης σε περίπτωση παράτασης των παραδοτέων ΠΕ 6.1.1: Εργαλείο λήψης αποφάσεων (λογισμικό & εγχειρίδιο) ή Π 5.1.4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

  Αμοιβή: 6.361,20 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια:
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ΠΕ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Προηγμένη Χημική Μηχανική , από ΑΕΙ της Ελλάδος ή από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ

  Θέση 3η: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ4.
  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει παρέχοντας γνώσεις Πολιτικού Μηχανικού, στην εκπόνηση του εργαλείου λήψης αποφάσεων (λογισμικό και εγχειρίδιο) με σκοπό την μοντελοποίηση της διεργασίας (generic decision support tool) ώστε να επιτρέψει την εφαρμογή των καινοτόμων λύσεων σε ευρύτερη κλίμακα (scale-up).


  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/10/2023, με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης σε περίπτωση παράτασης του παραδοτέου Π 6.1.1: Εργαλείο λήψης αποφάσεων (λογισμικό & εγχειρίδιο).
  Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.


  Αμοιβή: 1.413,60 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια:
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Πολιτικός Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ΠΕ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τετάρτη 02 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:

  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)
  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 20466/20-07-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  στη διεύθυνση:
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012