Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17197/26-06-2023 πρόσκλησης

  • Συντάχθηκε 21-07-2023 12:44 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20113/18-07-2023 πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17197/26-06-2023 πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση εννέα (9) προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αριστομένη Αντωνιάδη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82105.


    Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012