Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16323/14-06-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου, στο πλαίσιο του ΚΕ 82633

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16323/14-06-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου, στο πλαίσιο του ΚΕ 82633

 • Συντάχθηκε 03-08-2023 13:18 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 03-08-2023 13:18

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20754/25-07-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16323/14-06-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για την σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «IDENTIFYING DETERMINANTS FOR INDOOR AIR QUALITY AND THEIR HEALTH IMPACT IN ENVIRONMENTS FOR CHILDREN: MEASURES TO IMPROVE INDOOR AIR QUALITY AND REDUCE DISEASE BURDENS -INCHILDHEALTH», και κωδικό έργου 82633 με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Λαζαρίδη Μιχαήλ

   Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr). Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τα αποτελέσματα καθίστανται οριστικά, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση άλλης απόφασης.

  Εκ του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών & Μισθώσεων της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012