Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17006/22-06-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων έργου, στο πλαίσιο του ΚΕ 82847

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17006/22-06-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων έργου, στο πλαίσιο του ΚΕ 82847

 • Συντάχθηκε 03-08-2023 15:03 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20825/25-07-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων  της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17006/22-06-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πολυτεχνείου Κρήτης MIS 5183847- ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ, ΥΠ. 1»,με επιστημονικά υπεύθυνη  την Καθηγήτρια κ. Δανάη Βενιέρη και κωδικό έργου 82847.

   Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr).

  Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τα αποτελέσματα καθίστανται οριστικά, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση άλλης απόφασης.

  Εκ του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών & Μισθώσεων της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012