Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17266/27-6-2023 πρόσκλησης για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82911.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17266/27-6-2023 πρόσκλησης για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82911.

 • Συντάχθηκε 04-08-2023 13:41 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22296/2-8-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 17266/27-6-2023 (ΑΔΑ: 6Ζ3Τ469Β6Ν-ΙΑ9) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες καταγραφής ερευνητικών αποτελεσμάτων για την ενίσχυση των ερευνητών ΠΚ σε θέματα Καινοτομίας», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Κων/νο – Αλκέτα Ουγγρίνη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82911.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr).

  Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τα αποτελέσματα καθίστανται οριστικά, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση άλλης απόφασης.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012