Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόσπασμα έγκρισης αιτήματος σχετικά με την αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 13513/22-05-2023 πρόσκληση στο πλαίσιο του έργου με ΚΕ 82324

  • Συντάχθηκε 07-08-2023 20:36 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22128/01-08-2023 αιτήματος του Καθηγητή κ. Απόστολου Βουλγαράκη που αφορά την διόρθωση εκ παραδρομής σφάλματος κατά την διαδικασία της συνέντευξης για υποψήφιο/α που κατέθεσε πρόταση στη με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13513/22-05-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Αέρια Ρύπανση απο Πυρκαγιές και η Σχέση τους με την Κλιματική αλλαγή, παρελθόν, παρόν, μέλλον», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Απόστολο Βουλγαράκη και κωδικό έργου 82324 – Σύνταξη εκ νέου του πίνακα κατάταξης του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων (ΑΔΑ 6ΒΠ9469Β6Ν-ΦΓΒ).

    Εκ του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών & Μισθώσεων της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ


    Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012