Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρονικό Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών ΚΕ ΕΛΚΕ 82878

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρονικό Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών ΚΕ ΕΛΚΕ 82878

 • Συντάχθηκε 30-08-2023 12:03 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 30-08-2023 12:05

   Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Καινοτόμα Μεθοδολογικά Εργαλεία για Ιχνηλασιμότητα, Πιστοποίηση και Έλεγχο Αυθεντικότητας Ελαιολάδου και Ελαίας», με Ακρωνύμιο: «ΕΛΑΙΩΝ» κωδικό έργου «Τ2ΕΔΚ-02637» και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82878, της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ Β' Κύκλος», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Διονύσιο Πνευματικάτο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82878, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου, ως ακολούθως: 

  Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στα Παραδοτέα 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.2 και συγκεκριμένα θα συνεισφέρει: (1) στην αποσφαλμάτωση της εφαρμογής για φορητές συσκευές του συστήματος αναγνώρισης ποικιλίας ελαίας μέσω τεχνητής νοημοσύνης, και (2) στην ταυτοποίηση βοτανικής προέλευσης ελαιολάδου.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης (ενδεικτικά από 01/10/2023) και έως την λήξη του έργου την 25/10/2023 ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Ο/Η επιλεγείς/σα θα συνεισφέρει στην υλοποίηση των ακόλουθων ενοτήτων εργασίας - παραδοτέων: 

  «Ε.Ε 5: Εφαρμογή́ κινητού́ τηλεφώνου για την ταυτοποίηση της ποικιλίας προέλευσης βρωσίμων ελιών με βάση τα μορφολογικά́ τους χαρακτηριστικά́»,

  Συμμετοχή στα παραδοτέα:

  •           Π5.1: Μορφολογικός χαρακτηρισμός ποικιλιών ελιάς

  •           Π5.2: Κατασκευή φαινομικής βάσης Δεδομένων

  •           Π5.3: Περιγραφή εφαρμογής για φορητές συσκευές

  •           Π5.4: Περιγραφή υποστηρικτικής πλατφόρμας στα κέντρα δεδομένων

  «E.E 6: Ανάπτυξη τυποποιημένων διαδικασιών (standard operational procedures) ταυτοποίησης βοτανικής προέλευσης ελαιολάδου, βρώσιμων ελιών και νοθείας με φυτικά έλαια».

  •           Π6.2: Τυποποιημένες διαδικασίες παροχής εργαστηριακών αναλύσεων προσδιορισμού νοθείας

  Συνολικό κόστος: 1714,40 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο ΕΜΥ, Κτήριο Επιστημών, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης.

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια:

  •Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  •Τουλάχιστον καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια:

  •Εργασιακή εμπειρία στη χρήση τεχνολογιών υλοποίησης μοντέλων μηχανικής εκμάθησης (όπως Tensorflow και Pytorch)

  •Εργασιακή εμπειρία σε προγραμματισμό ενσωματωμένων συστημάτων και ίντερνετ των πραγμάτων

  •Εργασιακή εμπειρία στη σχεδίαση εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα με τη χρήση του λογισμικού Flutter.

  •Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν σε σφραγισμένο ταχυδρομικό φάκελο Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τους ακόλουθους τρόπους: α) με  ΕΛΤΑ β) με ιδιωτικό ταχυδρομείο (COURIER) γ) αυτοπροσώπως, στο γραφείο του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας), στην παρακάτω διεύθυνση, αναγράφοντας εξωτερικά του φακέλου τα εξής:

  Πρόταση κου/κας ……………….
  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 23948/30-08-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  στη διεύθυνση:
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

   


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012