Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλ. Μηχανικό Περιβάλλοντος ΚΕ ΕΛΚΕ 82813.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλ. Μηχανικό Περιβάλλοντος ΚΕ ΕΛΚΕ 82813.

 • Συντάχθηκε 01-09-2023 11:46 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Step – Ap Bιώσιμη χωροθέτηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Εφαρμογή στην Κρήτη - (SusTainablE siting of offshore wind Parks. APplication in Crete)» στα πλαίσια της Πρόσκλησης με τίτλο «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» του ΧΠ «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022», στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΕΡΕΥΝΑ/ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2023», συνολικού προϋπολογισμού «199.500,00 €», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Τσούτσο Θεοχάρη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82813, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου, ως ακολούθως: 

  Ειδικότητα: Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος, ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο  ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από Σχολή της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: Ένα (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/ας θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν την ερευνητική/τεχνική υποστήριξη του έργου για την ανάπτυξη και παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, την  επεξεργασία δεδομένων και διεξαγωγή ερευνών πεδίου, τη συμμετοχή στις συναντήσεις του έργου και τη δημιουργία σχετικών αναφορών στην ελληνική γλώσσα  (Π1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 3.5, 5.1, 5.1)

  Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως τη λήξη του έργου την 31/05η/2025, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Αμοιβή: 16.182,00 € συμπ/νου όλων των νομίμων κρατήσεων, από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Αποδοχές τρίτων με σύμβαση έργου» 61-00 του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων. Ο υποψήφιος/α ανάδοχος απαιτείται να συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές ημερίδες σχετικά με το έργο. Θα πρέπει να έχει συνεργασία με τον Επιστημονικό υπεύθυνο και μέλη της ομάδας εργασίας του έργου σε καθημερινή βάση.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:  

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από Σχολή της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους, με αντικείμενο τη τεχνική υποστήριξη ερευνητικών έργων που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αντικείμενο την βιώσιμη ενέργεια και το περιβάλλον (π.χ. ΕΣΠΑ, Interreg, LIFE, ΗΟRIZON, FP7, ΙΕΕ).
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με τη Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ή και/τον Βιώσιμο Ενεργειακό Σχεδιασμό, ή και/την Περιβαλλοντική Μηχανική ή ισότιμο τίτλο από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].
  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά/τεχνικά περιοδικά, τεχνικά εγχειρίδια και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων συναφή με την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη παράκτιων οικοσυστημάτων ή/και τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ αιολικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα).
  • Γνώση εργαλείων/λογισμικών περιβαλλοντικής αξιολόγησης, απεικόνισης, ενεργειακού σχεδιασμού και GIS (π.χ. SimaPro, RETScreen, ΕnergyPlus, ENVI-met, ARCGIS, CAD). Η γνώση τεκμηριώνεται είτε με βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης εξειδικευμένου σεμιναρίου/μαθήματος, είτε από εκπονημένη διπλωματική/μεταπτυχιακή/επιστημονική εργασία με χρήση του/των εξειδικευμένων εργαλείων, είτε με βεβαίωση εργοδότη για την χρήση αυτών για την εκτέλεση έργου.
  • Γνώση μεθόδων/λογισμικών πολυκριτηριακής ανάλυσης (πχ PROMETHEE, AHP) για τη λήψη αποφάσεων, στατιστική ανάλυση (π.χ SPSS, Minitab) και σχεδιασμού μοντέλων πρόγνωσης που αφορούν στο περιβάλλον με έμφαση στις επιπτώσεις από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Η γνώση τεκμηριώνεται  είτε με βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης εξειδικευμένου σεμιναρίου/μαθήματος, είτε από εκπονημένη διπλωματική/μεταπτυχιακή/επιστημονική εργασία με χρήση του/των εξειδικευμένων εργαλείων, είτε με βεβαίωση εργοδότη για την χρήση αυτών για την εκτέλεση έργου.
  • Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν σε σφραγισμένο ταχυδρομικό φάκελο Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τους ακόλουθους τρόπους: α) με  ΕΛΤΑ β) με ιδιωτικό ταχυδρομείο (COURIER) γ) αυτοπροσώπως, στο γραφείο του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας):

  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 24670/01-09-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

   

   


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012