Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20466/20-07-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82189.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20466/20-07-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82189.

 • Συντάχθηκε 01-09-2023 13:19 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23372/23-08-2023 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20466/20-07-2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΑΝΕΛΙΞΗ/ ΑΝαβάθμιση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων για τη διαχείρΙση αυΞανόμενων αναγκών και τη μείωσΗ του λειτουργικού κόστους», του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γκίκα Πέτρο και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82189.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012