Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19651/12-07-2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82667.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19651/12-07-2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82667.

 • Συντάχθηκε 11-09-2023 10:10 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 25312/05-09-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19651/12-07-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Erasmus+ Βασική Δράση ΚΑ131- Ανώτατη Εκπαίδευση (2022-2023) Κινητικότητα και Οργάνωση Κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού Αρ. Σύμβασης 2022-EL01-KA131-HED-000062944 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 26073», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Κανέλλο Φώτιο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82667.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr).

  Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τα αποτελέσματα καθίστανται οριστικά, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση άλλης απόφασης.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012