Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού ΚΕ ΕΛΚΕ 82667.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού ΚΕ ΕΛΚΕ 82667.

 • Συντάχθηκε 11-09-2023 15:44 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του προγράμματος με τίτλο «Erasmus+ Βασική Δράση ΚΑ131- Ανώτατη Εκπαίδευση (2022-2023) Κινητικότητα και Οργάνωση Κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού Αρ. Σύμβασης 2022-EL01-KA131-HED-000062944», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Κανέλλο Φώτιο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82667, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου, ως ακολούθως: 

  Απασχόληση πτυχιούχου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Σχολής Φιλολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος, ή ταυτόσημου/ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο – Παραδοτέα: Μαθήματα ελληνικής γλώσσας & πολιτισμού

  Διάρκεια σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες, οι οποίοι θα επιμεριστούν σε δύο (2) μήνες κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 και δύο (2) μήνες κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

  Ποσό Αμοιβής: Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων για το σύνολο της διάρκειας της σύμβασης. Το ποσό επιμερίζεται σε 2.500 € για κάθε εξάμηνο.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Πολυτεχνείο Κρήτης, Κουνουπιδιανά Χανίων.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελληνικής Φιλολογίας  ή Παιδαγωγικού Τμήματος, ή ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας τίτλου από σχολή της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει  πολύ καλή ή άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει ελάχιστη προϋπηρεσία στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε ενήλικες αλλοδαπούς στον δημόσιο ή/και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (αποδεικνυόμενη από σχετικές βεβαιώσεις/συμβάσεις δημόσιου/ιδιωτικού φορέα στους οποίους αποκτήθηκε και από τις οποίες θα προκύπτουν οι συνολικές ώρες παρακολούθησης). Η προϋπηρεσία θα μοριοδοτείται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Εφόσον η ως άνω εμπειρία αφορά ειδικά σε διδασκαλία ενηλίκων αλλοδαπών φοιτητών (ήτοι εμπειρία που προέρχεται από διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού), η βαθμολογία του υποψηφίου στο κριτήριο της εμπειρίας θα προσαυξάνεται * 1,5. Σε κάθε περίπτωση η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης, δεν μπορεί να ξεπεράσει το ανώτερο ποσοστό, ήτοι 30%.
  • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο αντικείμενο της διδασκαλίας της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας ή σε συναφές με αυτό αντικείμενο, από Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας (με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, το οποίο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  • Σεμιναριακή επιμόρφωση στην διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, αποδεικνυόμενη από βεβαιώσεις των φορέων στους οποίους αποκτήθηκε και από τις οποίες θα προκύπτουν οι συνολικές ώρες παρακολούθησης. (Υποψήφιος/α με τον μεγαλύτερο αριθμό ωρών παρακολούθησης  θα λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολογία).
  • Συνέντευξη*: (Απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις και εργασιακή εμπειρία / Επικοινωνία / Απαιτήσεις διδασκαλίας σε εισερχόμενους φοιτητές Erasmus / Σχεδιασμός ταχύρρυθμου μαθήματος – διαχείριση τάξης σε διαδικτυακό περιβάλλον / Εξοικείωση με σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης και τηλεκπαίδευσης / Διαδικτυακές πλατφόρμες και ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία / Κατάρτιση στην Αγγλική γλώσσα ή και σε άλλες που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα).

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:

  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 25940/11-09-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012