Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο/Πτυχιούχο Γεωπόνο ή Χημικό ή Βιολόγο ή Χημικό Μηχανικό ή Μηχ. Περιβάλλοντος ή Μηχ. Ορυκτών Πόρων ΚΕ ΕΛΚΕ 82593

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο/Πτυχιούχο Γεωπόνο ή Χημικό ή Βιολόγο ή Χημικό Μηχανικό ή Μηχ. Περιβάλλοντος ή Μηχ. Ορυκτών Πόρων ΚΕ ΕΛΚΕ 82593

 • Συντάχθηκε 13-09-2023 14:08 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση της γονιμότητας άγονων εδαφών με την συνδυαστική χρήση γαιοσκωλήκων και βιοεξανθρακωμάτων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής θρεπτικής και αγρονομικής αξίας. Εφαρμογή τεχνολογίας σε πιλοτικό στάδιο - Μ16ΣΥΝ2-00101 - », στο πλαίσιο της Δράσης 2 των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας και 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82593 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κομνίτσα Κων/νο, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου, ως ακολούθως: 

  Ειδικότητα: Διπλωματούχος/Πτυχιούχος Γεωπόνος ή Χημικός ή Βιολόγος ή Χημικός Μηχανικός ή Μηχ. Περιβάλλοντος ή Μηχ. Ορυκτών Πόρων, ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από Σχολή της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ1.

  Αριθμός ατόμων: Ένα (1)

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:
  - Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος/πτυχιούχος Γεωπόνος ή Χημικός ή Βιολόγος ή Χημικός Μηχανικός ή Μηχ. Περιβάλλοντος ή Μηχ. Ορυκτών Πόρων ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από Σχολή της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  - Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:
  - Συναφές με το αντικείμενο του έργου μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
  - Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικά αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο του έργου
  - Επιστημονικές δημοσιεύσεις (περιοδικά ή συνέδρια) σε συνάφεια με το γνωστικό πεδίο του έργου
  - Συναφές με το αντικείμενο του έργου διδακτορικό δίπλωμα, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
  - Συνέντευξη

  Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως τη λήξη του έργου την 31/12/2025, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του, ύστερα από σχετική εισήγηση του επιστημονικά υπευθύνου του έργου.
  Αμοιβή: 35.000,00 € συμπ/νου όλων των νομίμων κρατήσεων, από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Αποδοχές τρίτων με σύμβαση έργου» 61-00 του έργου.
  Τόπος εκτέλεσης έργου: Ερευνητική μονάδα “Τεχνολογιών Διαχείρισης Μεταλλευτικών & Μεταλλουργικών Αποβλήτων & Αποκατάστασης Εδαφών” , Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ όπου θα αναφέρεται εξωτερικά:
  Πρόταση κου/κας ……………….
  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 26112/13-09-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  στη διεύθυνση:
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012