Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με διπλωματούχο Μηχανικό Περιβάλλοντος & διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο/Ηλεκτρονικό Μηχανικό Κ.Ε ΕΛΚΕ 82687..

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με διπλωματούχο Μηχανικό Περιβάλλοντος & διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο/Ηλεκτρονικό Μηχανικό Κ.Ε ΕΛΚΕ 82687..

 • Συντάχθηκε 18-09-2023 12:15 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 18-09-2023 12:16

  Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο με τίτλο «Greece4.0 – Δίκτυο Αριστείας για την Ανάπτυξη, Διάδοση και Εφαρμογή Τεχνολογιών Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελληνική Μεταποιητική Βιομηχανία (TAEDR-0535864)» στα πλαίσια της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», ID 16618, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149305 από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και το ΠΔΕ 2022 ΚΩΔ.ΣΑ ΤΑ019, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Γεώργιο Αραμπατζή και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82687, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου, ως ακολούθως: 

  Θέση 1η: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός (ΠΕ) Πολυτεχνείου της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια απασχόλησης: Δεκατρείς (13) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του, μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών.

  Συνολικό κόστος θέσης: 22.750,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «αμοιβές τρίτων» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ερευνητική Ομάδα Βιομηχανικών και Ψηφιακών Καινοτομιών (indigo).

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός (ΠΕ) Πολυτεχνείου της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα του Μηχανικού και την ανάλυση δεδομένων, από Πανεπιστημιακή Σχολή της Ελλάδος ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].

  Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ερευνητική δραστηριότητα πάνω σε συστήματα προσομοίωσης, ανάλυσης, αποθήκευσης, διαχείρισης ενοποίησης και οπτικοποίησης δεδομένων από διάφορες πηγές, η οποία προκύπτει μέσω συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.
  • Συγγραφή κειμένων σε διεθνή συνέδρια ή περιοδικά στην Αγγλική γλώσσα.
  • Συνέντευξη

  Θέση 2η: Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος (Π.Ε.) Πολυτεχνείου της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια απασχόλησης: Δεκατρείς (13) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του, μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών.

  Συνολικό κόστος θέσης: 24.180,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «αμοιβές τρίτων» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ερευνητική Ομάδα Βιομηχανικών και Ψηφιακών Καινοτομιών (indigo).

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος (Π.Ε.) Πολυτεχνείου της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα του Μηχανικού και την ενεργειακή/περιβαλλοντική αποτίμηση συστημάτων, από Πανεπιστημιακή Σχολή της Ελλάδος ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ

  Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ερευνητική δραστηριότητα πάνω σε θέματα αξιολόγησης κυκλικότητας παραγωγικών συστημάτων, ψηφιακά διαβατήρια προϊόντων και βιομηχανικά ψηφιακά δίδυμα, η οποία προκύπτει μέσω συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.
  • Συγγραφή κειμένων σε διεθνή συνέδρια ή περιοδικά στην Αγγλική γλώσσα.
  • Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ όπου θα  αναφέρεται εξωτερικά:

  Πρόταση κου/κας ……………….

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 26359/18-09-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

   

   


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012