Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη μιας (1) θέσεως μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 20-09-2023 13:58 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ  υπ’ αριθμ. 2313 Γ΄/13.09.2023 έχει δημοσιευτεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4396/27.06.2023 προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής : 

  ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037102, email Γραμματείας : secretary_arch@lists.tuc.gr

  Μία (1) θέση, (ΑΔΑ : 628Ξ469Β6Ν-2ΚΠ), στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας,

   (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 36003)  και στο γνωστικό αντικείμενο : « Αρχιτεκτονική Τεχνολογία με έμφαση στην Οικοδομική »

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  στις  19.11.2023

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012