Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82695.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82695.

 • Συντάχθηκε 26-09-2023 13:21 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 26-09-2023 13:23

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Eξοικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές» με κωδικό πράξης TAEDR-0535821 στα πλαίσια της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», ID 16618, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149305 από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και το ΠΔΕ 2022 ΚΩΔ.ΣΑ ΤΑ019, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Ιωάννη Γεντεκάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82695, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τεσσάρων (4) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, ως ακολούθως: 

  Θέση 1η: Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Π.Ε. Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός ή Φυσικός ή Χημικός ή  κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: Ένα  (1)

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγέντος υποψηφίου θα καθορισθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την περιπτ. β) της παρ. 5 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022.

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Απαιτούμενα - Προσόντα:

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα Π.Ε. Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού ή Φυσικός ή Χημικός, ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Εργασιακή εμπειρία 6 μηνών σε αντικείμενο συναφές με καταλυτικές διεργασίες, υλικά ή/και καταλυτικές αντιδράσεις αντιμετώπισης  ρύπων (περιβαλλοντική κατάλυση).
  • Μία δημοσίευση (επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο) σε αντικείμενο συναφές με καταλυτικές διεργασίες και υλικά στην αξιοποίηση του CO2 ή/και CH4.

      Συνεκτιμώμενα – Προσόντα:

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με καταλυτικές διεργασίες για την αξιοποίηση του CO2 ή/και CH4
  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια σε αντικείμενο συναφές με τις απαιτήσεις του έργου και συγκεκριμένα σε αντικείμενα που σχετίζονται με καταλυτικές διεργασίες για περιβαλλοντικές ή ενεργειακές εφαρμογές.
  • Εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με καταλυτικές διεργασίες για περιβαλλοντικές ή ενεργειακές εφαρμογές (πέραν των έξι  μηνών που αποτελεί προαπαιτούμενο κριτήριο). Κατά μέγιστο δύναται να βαθμολογηθεί πρόσθετη εμπειρία ύψους 12 μηνών.
  • Συνέντευξη

  Θέση 2η: Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Π.Ε. Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: Ένα  (1)

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγέντος υποψηφίου θα καθορισθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την περιπτ. β) της παρ. 5 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022.

  Τόπος εργασίας: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης, Εργαστήριο Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών.

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Απαιτούμενα - Προσόντα:

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα Π.Ε. Μηχανικού Περιβάλλοντος ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Εργασιακή εμπειρία 6 μηνών σε αντικείμενο συναφές με καταλυτικές διεργασίες, υλικά ή/και καταλυτικές αντιδράσεις αντιμετώπισης  ρύπων (περιβαλλοντική κατάλυση).
  • Μία δημοσίευση (επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο) σε αντικείμενο συναφές με τις απαιτήσεις του έργου και συγκεκριμένα σε αντικείμενα που σχετίζονται με καταλυτικές διεργασίες για περιβαλλοντικές ή ενεργειακές εφαρμογές.
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με χημικές και ενεργειακές τεχνολογίες ή/και  Περιβαλλοντική Μηχανική.

      Συνεκτιμώμενα – Προσόντα:

  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια σε αντικείμενο συναφές με τις απαιτήσεις του έργου και συγκεκριμένα σε αντικείμενα που σχετίζονται με καταλυτικές διεργασίες για περιβαλλοντικές ή ενεργειακές εφαρμογές.
  • Εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με καταλυτικές διεργασίες για περιβαλλοντικές ή ενεργειακές εφαρμογές (πέραν των έξι  μηνών που αποτελεί προαπαιτούμενο κριτήριο). Κατά μέγιστο δύναται να βαθμολογηθεί πρόσθετη εμπειρία ύψους 12 μηνών.
  • Συνέντευξη

  Θέση 3η: Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Π.Ε. Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: Ένα  (1)

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγέντος υποψηφίου θα καθορισθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την περιπτ. β) της παρ. 5 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022.

  Τόπος εργασίας: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης, Εργαστήριο Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών.

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Απαιτούμενα - Προσόντα:

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα Π.Ε. Μηχανικού Περιβάλλοντος ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Εργασιακή εμπειρία 6 μηνών σε αντικείμενο συναφές με καταλυτικές διεργασίες για περιβαλλοντικές ή ενεργειακές εφαρμογές.
  • Μία δημοσίευση (επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο) σε αντικείμενο συναφές με τις απαιτήσεις του έργου και συγκεκριμένα σε αντικείμενα που σχετίζονται με καταλυτικές διεργασίες για τη μετατροπή CO2 σε χημικά προστιθέμενης αξίας.

      Συνεκτιμώμενα – Προσόντα:

  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια σε αντικείμενο συναφές με τις απαιτήσεις του έργου και συγκεκριμένα σε αντικείμενα που σχετίζονται με καταλυτικές διεργασίες για τη μετατροπή CO2 σε χημικά προστιθέμενης αξίας.
  • Εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με καταλυτικές διεργασίες για περιβαλλοντικές ή ενεργειακές εφαρμογές (πέραν των έξι  μηνών που αποτελεί προαπαιτούμενο κριτήριο). Κατά μέγιστο δύναται να βαθμολογηθεί πρόσθετη εμπειρία ύψους 17 μηνών.
  • Συνέντευξη

  Θέση 4η: Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].

  Αριθμός ατόμων: Ένα  (1)

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για δεκαοκτώ(18) μήνες με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγέντος υποψηφίου θα καθορισθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την περιπτ. β) της παρ. 5 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022.

  Τόπος εργασίας: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Κατάλυσης.

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Απαιτούμενα - Προσόντα:

  • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Εργασιακή εμπειρία 6 μηνών σε αντικείμενο συναφές με καταλυτικές διεργασίες για περιβαλλοντικές ή ενεργειακές εφαρμογές και αξιοποίηση του CO2 και CH4.
  • Μία δημοσίευση (επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο) σε αντικείμενο συναφές με τις απαιτήσεις του έργου και συγκεκριμένα σε αντικείμενα που σχετίζονται με καταλυτικές διεργασίες για τη μετατροπή CO2 σε χημικά προστιθέμενης αξίας.

      Συνεκτιμώμενα – Προσόντα:

  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια σε αντικείμενο συναφές με τις απαιτήσεις του έργου και συγκεκριμένα σε αντικείμενα που σχετίζονται με καταλυτικές διεργασίες για τη μετατροπή CO2 σε χημικά προστιθέμενης αξίας.
  • Εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με καταλυτικές διεργασίες για περιβαλλοντικές ή ενεργειακές εφαρμογές (πέραν των έξι  μηνών που αποτελεί προαπαιτούμενο κριτήριο). Κατά μέγιστο δύναται να βαθμολογηθεί πρόσθετη εμπειρία ύψους 17 μηνών.
  • Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν σε σφραγισμένο ταχυδρομικό φάκελο Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τους ακόλουθους τρόπους: α) με  ΕΛΤΑ β) με ιδιωτικό ταχυδρομείο (COURIER) γ) αυτοπροσώπως, στο γραφείο του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι την Δευτέρα 09 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας):

  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 27296/26-09-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

   

   


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012