Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24670/01-09-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82813.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24670/01-09-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82813.

 • Συντάχθηκε 03-11-2023 12:36 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 31708/31-10-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24670/01-09-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Step – Ap Bιώσιμη χωροθέτηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Εφαρμογή στην Κρήτη - (SusTainablE siting of offshore wind Parks. APplication in Crete)» στα πλαίσια της Πρόσκλησης με τίτλο «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» του ΧΠ «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022», στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΕΡΕΥΝΑ/ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2023», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Τσούτσο Θεοχάρη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82813.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr).

  Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τα αποτελέσματα καθίστανται οριστικά, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση άλλης απόφασης.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012