Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με διπλ. Μηχανικό Περιβάλλοντος ή Μηχ. Παραγωγής και Δίοικησης ή ΠΕ στις διοικητικές ή οικονομικές επιστήμες ΚΕ ΕΛΚΕ 82913.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με διπλ. Μηχανικό Περιβάλλοντος ή Μηχ. Παραγωγής και Δίοικησης ή ΠΕ στις διοικητικές ή οικονομικές επιστήμες ΚΕ ΕΛΚΕ 82913.

 • Συντάχθηκε 09-11-2023 14:59 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «BLUE PORTS - BLUE CAREERS IN NET ZERO ENERGY PORTS»,  Project: 101124958 — BLUE PORTS — EMFAF-2023 – BlueCareers, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του “Granting authority: European Climate, Infrastructure and Environment”, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Θεοχάρη Τσούτσο και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82913, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, ως ακολούθως:

  Θέση: Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ή Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης στις διοικητικές ή οικονομικές επιστήμες ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Συνολικό κόστος θέσης: 9.500,00 € συμπ/νου όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου. Tο εργολαβικό αντάλλαγμα απαλλάσσεται από το ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.5 της υπ’ αριθμ. Υπουργικής Απόφασης 1040588/1700/528/0014 (ΦΕΚ 335/23-4-97).

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ή Πτυχιούχος ΠΕ στις διοικητικές ή οικονομικές επιστήμες ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ΠΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει εργασιακή εμπειρία σε υποστήριξη εργασιών τεχνικής / διοικητικής φύσεως ή/κα εκτέλεσης τεχνικών έργων στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
  • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών με εξειδίκευση σε Περιβάλλον / Περιβαλλοντική Μηχανική, ΠΕ της Ελλάδος ή σχολή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].
  • Εργασιακή εμπειρία με αντικείμενο την τεχνική/ερευνητική/διοικητική υποστήριξη ερευνητικών έργων που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή και εθνικούς/διεθνείς φορείς με θέμα την πράσινη μετάβαση ή/και την καθαρή ενέργεια (π.χ. ΗΟRIZON, FP7, ΙΕΕ, ΕΣΠΑ, Interreg, LIFE, ΕRASMUS)
  • Γνώση λογισμικών στατιστικής ανάλυσης ή σε θέματα ερευνών αγοράς / κοινού. Η γνώση τεκμηριώνεται είτε με βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης εξειδικευμένου σεμιναρίου/μαθήματος, είτε από εκπονημένη διπλωματική/μεταπτυχιακή/επιστημονική εργασία με χρήση του/των εξειδικευμένων εργαλείων, είτε με βεβαίωση εργοδότη για την χρήση αυτών για την εκτέλεση έργου.
  • Διδακτική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με τεχνικά αντικείμενα, κατασκευές, βιώσιμη ενέργεια και περιβάλλον.
  • Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν σε σφραγισμένο ταχυδρομικό φάκελο Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τους ακόλουθους τρόπους: α) με  ΕΛΤΑ β) με ιδιωτικό ταχυδρομείο (COURIER) γ) αυτοπροσώπως, στο γραφείο του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας):

  Πρόταση κου/κας ……………….

  Ε-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 33614/09-11-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψη: Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012