Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 14-11-2023 11:51 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 14-11-2023 11:54

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

  ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 2816 Γ΄/25.10.2023 έχουν δημοσιευτεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 721/16.10.2023 και 722/16.10.2023 προκηρύξεις δύο (2) θέσεων μελών Δ.Ε.Π., ως εξής : 

  ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037102, email Γραμματείας : secretary_arch@lists.tuc.gr

  Μία (1) θέση, (ΑΔΑ : Ψ1ΕΕ469Β6Ν-ΩΥΩ), στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας,

   (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 37145)  και  στο γνωστικό αντικείμενο : «Πολεοδομικός Σχεδιασμός» και

  Μία (1) θέση, (ΑΔΑ : 96Ε0469Β6Ν-ΔΒ0) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή,

   (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 37146) και στο γνωστικό αντικείμενο :«Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Νέες Τεχνολογίες»

   προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 13.01.2024

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης των προκηρύξεων.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012