Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως πέντε (5) συμβάσεων εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου με Διπλωματούχους ή Πτυχιούχους Πληροφορικής ή Μηχανικούς Υπολογιστών ΚΕ ΕΛΚΕ 82968.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως πέντε (5) συμβάσεων εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου με Διπλωματούχους ή Πτυχιούχους Πληροφορικής ή Μηχανικούς Υπολογιστών ΚΕ ΕΛΚΕ 82968.

 • Συντάχθηκε 20-11-2023 09:17 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Μελέτη και ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών πληροφορικής για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων της ακαδημαϊκής κοινότητας», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82968 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Φώτιο Κανέλλο, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως πέντε (5) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως: 

  Θέση 1η: Ειδικότητα: Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Μηχανικός Υπολογιστών (Πανεπιστημιακής Κατεύθυνσης), ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: 1

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγέντος υποψηφίου θα καθορισθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την περιπτ. β) της παρ. 5 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022.

  Τόπος εργασίας: Γραφεία Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης.

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Απαιτούμενα - Προσόντα:

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα Π.Ε. Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών (Πανεπιστημιακής Κατεύθυνσης) ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Εμπειρία σε υποστήριξη της υπηρεσίας «εικονικών εξυπηρετητών», εγκατάσταση πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων πλήρως ανεξάρτητων μεταξύ τους και διαχείριση ιδεατών μηχανών βασισμένων στην πλατφόρμα Microsoft Server Hyper-V και σε διαχείριση του εργαλείου DPM της πλατφόρμας Microsoft Systems Center στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς ειδικότητας από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

      Συνεκτιμώμενα – Προσόντα:

  • Εμπειρία σε εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση Microsoft Active Directory και εξυπηρετητών βασισμένων σε λειτουργικά συστήματα Microsoft Servers (2016-2022).
  • Εμπειρία σε εγκατάσταση και επιδιόρθωση βλαβών υλικού εξυπηρετητών.
  • Εμπειρία σε λειτουργία υποδομών φιλοξενίας υπολογιστικών συστημάτων (Data Centers).
  • Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω στους όρους της πρόσκλησης. 
  • Συνέντευξη

  Θέση 2η: Ειδικότητα: Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Μηχανικός Υπολογιστών (Πανεπιστημιακής Κατεύθυνσης), ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ

  Αριθμός ατόμων: 1

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγέντος υποψηφίου θα καθορισθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την περιπτ. β) της παρ. 5 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022.

  Τόπος εργασίας: Γραφεία Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης.

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Απαιτούμενα - Προσόντα:

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα Π.Ε. Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών, ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Εμπειρία σε εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου TYPO3, στην ανάπτυξη εφαρμογών (plugins) και στη δημιουργία typoscript templates για το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου TYPO3 στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς ειδικότητας από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ

      Συνεκτιμώμενα – Προσόντα:

  • Εμπειρία στην σχεδίαση και ανάπτυξη εύχρηστων εφαρμογών παγκόσμιου ιστού με χρήση της γλώσσας PHP, που περιλαμβάνουν φόρμες HTML, διασύνδεση με σχεσιακές βάσεις δεδομένων και τεχνολογία AJAX.
  • Εμπειρία στη χρήση και διαχείριση Git και βιβλιοθήκης jQuery..
  • Εμπειρία στη χρήση και διαχείριση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory με χρήση PHP.
  • Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω στους όρους της πρόσκλησης. 
  • Συνέντευξη

  Θέση 3η: Ειδικότητα: Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΠΕ ή ΤΕ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ

  Αριθμός ατόμων: 1

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγέντος υποψηφίου θα καθορισθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την περιπτ. β) της παρ. 5 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022.

  Τόπος εργασίας: Γραφεία Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης.

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Απαιτούμενα - Προσόντα:

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης),  ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΠΕ ή ΤΕ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Εμπειρία σε διαχείριση και παραμετροποίηση συστημάτων Active Directory και πολιτικών Group Policies για την αυτοματοποίηση εργασιών και τη προστασία σταθμών εργασίας και δεδομένων.
  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς ειδικότητας από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].

      Συνεκτιμώμενα – Προσόντα:

  • Εμπειρία σε διαχείριση και εγκατάσταση περιφερειακών και σταθμών εργασίας εταιρικών δικτύων βασισμένα σε λειτουργικό σύστημα Windows.
  • Εμπειρία στη χρήση συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικών αιτημάτων και εξοπλισμού (Ticketing Systems, Asset Management Systems)
  • Εμπειρία σε εγκατάσταση και επιδιόρθωση βλαβών υλικού και λογισμικού σταθμών εργασίας και εξυπηρετητών.
  • Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω στους όρους της πρόσκλησης. 
  • Συνέντευξη

  Θέση 4η: Ειδικότητα: Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ ή ΤΕ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ

  Αριθμός ατόμων: 1

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγέντος υποψηφίου θα καθορισθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την περιπτ. β) της παρ. 5 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022.

  Απαιτούμενα - Προσόντα:

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης),  ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από Α.Ε.Ι ή ΤΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Εμπειρία σε εγκατάσταση, παραμετροποίηση και έλεγχο σωστής και πλήρους λειτουργίας ενεργού/παθητικού εξοπλισμού δικτύων δεδομένων και τηλεφωνίας βασισμένης σε τεχνολογίες VoIP.
  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς ειδικότητας από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

      Συνεκτιμώμενα – Προσόντα:

  • Εμπειρία σε παραμετροποίηση και διαχείριση συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης δικτύου δεδομένων, όπως το Nagios, το IMC (Intelligent Management Center) ή το IPAM (IP Address Manager).
  • Εμπειρία στην διαχείριση και εγκατάσταση υποδομών και εξοπλισμού ασύρματων δικτύων και οπτικών ινών.
  • Εμπειρία στη χρήση συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικών αιτημάτων (Ticketing Systems).
  • Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω στους όρους της πρόσκλησης. 
  • Συνέντευξη

  Τόπος εργασίας: Γραφεία Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης.

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Θέση 5η: Ειδικότητα: Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΠΕ ή ΤΕ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: 1

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγέντος υποψηφίου θα καθορισθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την περιπτ. β) της παρ. 5 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022.

  Τόπος εργασίας: Γραφεία Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης.

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Απαιτούμενα - Προσόντα:

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης),  ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ ή ΤΕ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Εμπειρία σε συντήρηση, διαχείριση και εγκατάσταση υποδομών και εξοπλισμού ασύρματων δικτύων.
  • Εμπειρία σε παραμετροποίηση και διαχείριση συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης ασύρματου δικτύου δεδομένων (Aruba WiFi Controller, Ubiquity AirControl, Lancom Manager).

  Συνεκτιμώμενα – Προσόντα:

  • Εμπειρία σε συντήρηση, διαχείριση και εγκατάσταση ενσύρματου δικτυακού εξοπλισμού και παθητικών δικτυακών υποδομών STP/UTP κατηγορίας CAT5/CAT6 και οπτικών ινών.
  • Εμπειρία στη χρήση συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικών αιτημάτων (Ticketing Systems).
  • Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω στους όρους της πρόσκλησης. 
  • Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν σε σφραγισμένο ταχυδρομικό φάκελο Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τους ακόλουθους τρόπους: α) με  ΕΛΤΑ β) με ιδιωτικό ταχυδρομείο (COURIER) γ) αυτοπροσώπως, στο γραφείο του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι την Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας):

  Πρόταση κου/κας ………………. Θέση: ………………..

  Ε-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 34477/20-11-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψη: Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012