Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τεσσάρων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82967.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τεσσάρων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82967.

 • Συντάχθηκε 20-11-2023 11:35 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων αρμοδιότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82967 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Αριστομένη Αντωνιάδη, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τεσσάρων (4) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως: 

  Θέση 1η: Ειδικότητα: Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

  Αριθμός ατόμων: 1

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγέντος υποψηφίου θα καθορισθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την περιπτ. β) της παρ. 5 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022.

  Τόπος εργασίας:

  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου Χανίων, Κουνουπιδιανά 73100

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Απαιτούμενα - Προσόντα:

  1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Π.Ε. Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  2. Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
  3. Αποδεδειγμένη Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

  α) επεξεργασίας κειμένων (Word)

  β) υπολογιστικών φύλλων (Excel)

  γ) παρουσιάσεων (PowerPoint)

  δ) υπηρεσιών διαδικτύου

  4. Αποδεδειγμένη Γνώση χειρισμού Η/Υ στο αντικείμενο του σχεδιασμού μέσω Η/Υ σε 2D και 3D λογισμικά (Autocad 2D-3D, Φωτορεαλισμός, Sketchup, Archicad, Artlantis).

  5. Αποδεδειγμένη γνώση στη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον τομέα των Δημοσίων Έργων, δηλαδή το πρόγραμμα προκοστολόγησης δημοσίων έργων (λ.χ. Προκοστολόγηση), το πρόγραμμα διαχείρισης επιμετρήσεων και οικονομικών των έργων (λ.χ. Εργολήπτης).

  6. Αποδεδειγμένη άσκηση του επαγγέλματος για τουλάχιστον τρία (3) έτη σε αντίστοιχη ειδικότητα, αποδεικνυόμενη από το οικείο επαγγελματικό μητρώο / τεχνικό επιμελητήριο ΤΕΕ (υποβολή άδειας άσκησης επαγγέλματος και ασφαλιστικής ενημερότητας).

  7. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο αντικείμενο των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ (μελέτες, επιβλέψεις, σύνταξη λογαριασμών, εντύπων κλπ.) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών.

  8. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαδικασία αδειοδοτήσεων (αδειοδοτήσεις ΥΔΟΜ, διαδικασίες ν4178, ν4495, κλπ.) δημοσίων είτε ιδιωτικών μεγάλων ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, μεγέθους των κτηριακών υποδομών που αδειοδοτεί το Ίδρυμα.

  Συνεκτιμώμενα – Προσόντα:  

  9. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης με τον βασικό τίτλο, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].

  10. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (π.χ. ειδικές κατασκευές, δημόσιοι χώροι, έπιπλα κλπ.) ειδικότητας Αρχιτέκτονα Μηχανικού (κριτήριο με βαθμολόγηση).

  11. Συνέντευξη

  Θέση 2η: Ειδικότητα: Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: 1

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγέντος υποψηφίου θα καθορισθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την περιπτ. β) της παρ. 5 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022.

  Τόπος εργασίας:

  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου Χανίων, Κουνουπιδιανά 73100

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Απαιτούμενα - Προσόντα:

  1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Π.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  2. Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας
  3. Αποδεδειγμένη Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

  α) επεξεργασίας κειμένων (Word)

  β) υπολογιστικών φύλλων (Excel)

  γ) παρουσιάσεων (PowerPoint)

  δ) υπηρεσιών διαδικτύου

  4.Αποδεδειγμένη Γνώση στο αντικείμενο του σχεδιασμού Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων μέσω Η/Υ (CAD όπως λ.χ. Autocad, προγράμματα μελετών Η/Μ όπως λ.χ. ADAPT 4M, προγράμματα ενεργειακών μελετών)

  5.Αποδεδειγμένη γνώση στη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον τομέα των Δημοσίων Έργων, δηλαδή το πρόγραμμα προκοστολόγησης δημοσίων έργων (λ.χ. Προκοστολόγηση), το πρόγραμμα διαχείρισης επιμετρήσεων και οικονομικών των έργων (λ.χ. Εργολήπτης).

  6.Αποδεδειγμένη άσκηση του επαγγέλματος για τουλάχιστον τρία (3) έτη σε αντίστοιχη ειδικότητα, αποδεικνυόμενη από το οικείο επαγγελματικό μητρώο / τεχνικό επιμελητήριο ΤΕΕ (υποβολή άδειας άσκησης επαγγέλματος και ασφαλιστικής ενημερότητας).

  7.Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο αντικείμενο των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ (μελέτες, επιβλέψεις, σύνταξη λογαριασμών, εντύπων κλπ.) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών.

  8.Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαδικασία αδειοδοτήσεων (αδειοδοτήσεις ΥΔΟΜ, διαδικασίες ν4178, ν4495, κλπ.) δημοσίων είτε ιδιωτικών μεγάλων ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, μεγέθους των κτηριακών υποδομών που αδειοδοτεί το Ίδρυμα.

  Συνεκτιμώμενα – Προσόντα:

   9. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης με τον βασικό τίτλο, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  10. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (π.χ. ειδικές οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις σε μεγάλες αίθουσες και αμφιθέατρα, αυτοματισμοί εγκαταστάσεων, ηχομονώσεις, κλπ.) ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού.

  11. Συνέντευξη

  Θέση 3η: Ειδικότητα: Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: 1

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγέντος υποψηφίου θα καθορισθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την περιπτ. β) της παρ. 5 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022.

  Τόπος εργασίας:

  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου Χανίων, Κουνουπιδιανά 73100

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Απαιτούμενα - Προσόντα:

  1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  2. Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
  3. Αποδεδειγμένη Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

  α) επεξεργασίας κειμένων (Word)

  β) υπολογιστικών φύλλων (Excel)

  γ) παρουσιάσεων (PowerPoint)

  δ) υπηρεσιών διαδικτύου

  4. Αποδεδειγμένη Γνώση χειρισμού Η/Υ στο αντικείμενο του σχεδιασμού μέσω Η/Υ (CAD όπως λ.χ. Autocad).

  5. Αποδεδειγμένη γνώση στη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον τομέα των Δημοσίων Έργων, δηλαδή το πρόγραμμα προκοστολόγησης δημοσίων έργων (λ.χ. Προκοστολόγηση), το πρόγραμμα διαχείρισης επιμετρήσεων και οικονομικών των έργων (λ.χ. Εργολήπτης).

  6. Αποδεδειγμένη άσκηση του επαγγέλματος για τουλάχιστον τρία (3) έτη σε αντίστοιχη ειδικότητα, αποδεικνυόμενη από το οικείο επαγγελματικό μητρώο / τεχνικό επιμελητήριο ΤΕΕ (υποβολή άδειας άσκησης επαγγέλματος και ασφαλιστικής ενημερότητας).

  7. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο αντικείμενο των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ (μελέτες, επιβλέψεις, σύνταξη λογαριασμών, εντύπων κλπ.) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών.

  8. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαδικασία αδειοδοτήσεων (αδειοδοτήσεις ΥΔΟΜ, διαδικασίες ν4178, ν4495, κλπ.) δημοσίων είτε ιδιωτικών μεγάλων ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, μεγέθους των κτηριακών υποδομών που αδειοδοτεί το Ίδρυμα.

  Συνεκτιμώμενα – Προσόντα:

  9. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης με τον βασικό τίτλο, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].

  10. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (π.χ ειδικές κτηριακές εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, μελέτες αντιμετώπισης στατικών προβλημάτων, αντιμετώπιση ειδικών περιβαλλοντικών θεμάτων, κλπ.) ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού.

  11. Συνέντευξη

  Θέση 4η: Ειδικότητα: Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΤΕ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: 1

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγέντος υποψηφίου θα καθορισθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την περιπτ. β) της παρ. 5 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022.

  Τόπος εργασίας:

  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου Χανίων, Κουνουπιδιανά 73100

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Απαιτούμενα - Προσόντα:

  1. Πτυχίο Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  2. Αποδεδειγμένη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
  3. Αποδεδειγμένη Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

  α) επεξεργασίας κειμένων (Word)

  β) υπηρεσιών διαδικτύου

  4.Αποδεδειγμένη γνώση στη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίων, (δήλωση βλαβών, διαχείριση προσωπικού και μέσων, τήρηση αρχείου και στατιστικών, προγραμμάτων παρακολούθησης εγκαταστάσεων κτιρίων BMS ή BEMS, κτλ.).

  5. Αποδεδειγμένη άσκηση του επαγγέλματος για τουλάχιστον τρία (3) έτη σε αντίστοιχη ειδικότητα, αποδεικνυόμενη από το οικείο επαγγελματικό μητρώο / τεχνικό επιμελητήριο (υποβολή άδειας άσκησης επαγγέλματος και ασφαλιστικής ενημερότητας).

  6. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο αντικείμενο εργασιών του Τμήματος Συντήρησης, συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας διαφόρων ειδών και παρακολούθηση υλοποίησης τους και συμπληρωματικές αναθέσεις που ως αντικείμενο έχουν διοικητικές διαδικασίες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών.

  Συνεκτιμώμενα – Προσόντα:

  7. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (π.χ. ειδικές κατασκευές, δημόσιοι χώροι, κλπ.) ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ

  8. Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν σε σφραγισμένο ταχυδρομικό φάκελο Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τους ακόλουθους τρόπους: α) με  ΕΛΤΑ β) με ιδιωτικό ταχυδρομείο (COURIER) γ) αυτοπροσώπως, στο γραφείο του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι την Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας):

  Πρόταση κου/κας ………………. Θέση: ………………..

  Ε-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 34628/20-11-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψη: Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

   

   

   


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012